петък, 19 декември 2014 г.

Осигурително право

Правата на човека зависят от потребностите. Често новите потребности се превръщат в субективни права.
Конституцията на Република България гарантира индивидуалната автономия на всеки отделен човек, но някои социални права поставят индивида в подчинено положение. Оказва се, че осигуряването е задължително, допълнително, а освен това и доброволно допълнително.
Основните принципи на общественото осигуряване са заложени в Кодекса на труда. Конституцията защитава най-вече индивидуалните права на човека. В същото време Кодексът за социалното осигуряване вменява някои от тях като задължения. Така осигуровките вече са социални данъци. Но размерът на пенсията не зависи от доходите и вноските за минал период, а от тяхната събираемост в момента. 
Тъй като това право, в контекста на дългосрочния осигурителен риск, е конституционно установено и гарантирано, за целта е изграден специален фонд за сметка на държавата и този фонд е част от фонда за потребление, т.е. за материално обезпечаване.
Общото между осигурителните обществени отношения и застрахователните правоотношения е, че в резултат на тяхното прилагане дадено събитие може и да не настъпи. Но дори и да няма начин за осъществяването му, нормативните актове обхващат тези отношения и задължават субектите да плащат данъци, с тази разлика, че правната уредба на застраховането е част от гражданското и финансово право, а осигурителните отношения са част от трудовото право.
Осигуряващите се за втора пенсия в частни пенсионни фондове /УПФ/ ще трябва повторно лично да заявят желанието си, че искат да останат в капиталовата схема. В противен случай натрупаните средства по личната им партида до момента ще бъдат прехвърлени във фондa на НОИ.

петък, 12 декември 2014 г.

Условие за качество на стоката

Условието за качество зависи от естеството на стоката. То може да бъде формулирано чрез възприети термини или чрез конкретно описание на самата стока.
Качество 'прегледано-одобрено' се прилага за стоки в наличност, които имат специфични особености. Това налага предварителното им преглеждане от купувача. Продажбите на консигнация и продажбите в аукционните къщи подлежат на предварителен преглед.
Качеството по стандарт представлява пълна характеристика на физичните, химичните и други свойства на стоката, изисква описание на опаковката, съответното обозначение, номер, дата и наименование на организацията, която го е изработила и утвърдила. Най-изгоден е националният стандарт, но международните стандарти и стандартите, възприети от най-конкурентоспособните фирми се прилагат по-често. 
Качество по технически условия и спецификации се прилага, когато няма разработени официални стандарти или са установени специфични изисквания за качество. Техническата характеристика може да се разработи от продавача или от купувача. Използва се при изпълнение на поръчки за уникално оборудване, апаратура и др. Спецификациите се прилагат към договора и съдържат описание на технико-икономическата характеристика на изделието.
Качество по мостра - това е представителен образец на стоки, сравнително еднородни, за които липсват разработени стандарти (напр., селскостопански) или за които има разработени национални, но не и международни стандарти (трикотаж, обувки, конфекция). Това налага предварителното представяне на един екземпляр на купувача и един, който продавачът запазва за себе си. 
Качество 'такова, каквото е' - стоката трябва да отговаря на наименованието и предназначението си. В този случай купувачът е длъжен да приеме стоката. Прилага се при продажба на стоки "на корен", т.е. когато сделките се сключват преди прибирането на реколтата.
Качество 'такова, каквото е добито' - стоката се доставя и се приема такава, каквато е добита, без каквито и да било подобрения (руда, въглища, каменна сол).
Качество по производство на готов продукт (рандеман) - за суровини или полуфабрикати се посочва обемът готов продукт, който следва да се получи от единица тегло на доставените стоки/продукти от растителен и животински произход (напр., масло от мляко, прежда от вълна или памук, рафинирана захар от сурова).
Качество на описание - изчерпателна характеристика на икономически и качествени параметри на стоката. Използва се при доставка на машини и съоръжения, комплексно обслужване и др.
Търговска марка - отлично познати и крайно утвърдени произведения на реномирани фирми на международния пазар.

В миналото качеството на стоката преценявали по нейния знак. Графичният символ изпълнявал ролята на 'визитна картичка'. По-късно личният знак за умение започнал да присъства в емблемите на различни манифактури и достигнал до наши дни като запазена марка или знак за качество.
Символиката придавала особено значение на гербовете. За това напомня гербът на шведска благородническа фамилия с първоначално избран езически символ дървото на живота. По-късно той бил заменен със сноп, наподобяващ кръст. Този знак символизирал и самата фамилия на владетеля - Ваза, което на шведски език означава 'сноп'. 

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Потребителски суверенитет

Човек покрива екзистенцминимума си от дохода, който получава. Ако той е прекалено нисък, се изразходва целият. Защото приходите са равни на потреблението. 
При доход 'нула' се спестява отрицателно. Единствен вариант за справяне със ситуацията е помощ от приятел. Когато приходите надвишат определения базисен доход, тогава започва да се забелязва разлика между дохода и потреблението. И може да се мисли положително за спестявания. Първоначално, заради дълга, тези суми ще се колебаят по начин, по който се танцува менюета и гавота, например. Тъй като доходът и потреблението са в тясна зависимост. 
Съществува граница на склонността за потребление (ГП) и граница на склонността за спестяване (ГС), където:

1) ГП = Промяна на потреблението / Промяна в постоянния доход
2) ГС = Промяна на спестяванията / Промяна в постоянния доход

Когато получените резултати се сумират, сборът винаги е единица:
ГП + ГС = 1

Ако се ръководим от Кейнс, така представена, граничната стойност на склонността за потребление е константна величина. Според фундаменталния психологически закон обаче потреблението не се характеризира с линеен израз. При повишаване на доходите възниква въпросът дали тези средства да се натрупват или да се инвестират.
Като мотив за повишаване на желанието за инвестиране може да послужи доверието в паричната система и политическата стабилност на страната. Антимотивът ще се прояви като страх от инфлация. В такъв случай може да се спести повече, ако се промени начина на влагане на паричните средства. Например, вместо срочни влогове или депозити се инициира участие в договор за строеж. Този вариант рисува една доста по-оптимистична прогноза, тъй като склонността към инвестиране нараства. Положителните очаквания за повече приходи повишават готовността за инвестиране, но при еднократен инвестиционен тласък, според Шнайдер, приходите се повишават в даден период и през следващия падат отново до първоначалната си стойност. Затова като естествено продължение се проявява ефектът на мултиплицирането. 
Когато потреблението намалява, много предприятия престават да влагат запасите си. Възможно ли е да се работи без стокови запаси? Възможно е там, където има затворен цикъл на производство с идеална организация.

сряда, 10 декември 2014 г.

Платежна илюзия

Често си говорим за финанси. Днес това понятие се използва като еквивалент на понятието 'пари'. Но в ранни времена, когато липсва каквато и да е размяна на стоки, парите не са съществували. Всичко се произвеждало в рамките на затвореното домашно стопанство (задругата). После отделните фамилни задруги започнали да разменят количествата продукт, надхвърлящи собствената им потребност. Така се появила директната размяна на стоки. Продуктите с относително дълготрайна употреба и животните се използвали като общо разменно средство. Тази натурална размяна обаче се оказала твърде неудобна заради липсата на единно разменно средство. 
Разменни монети били създадени по-късно и те измервали стойността и на тези продукти, които не се включвали в директната употреба. Мостри на този вид пари са воденичните камъни, употребявани от жителите на остров Яп. 
Размяната постига огромен напредък с включването на късове благородни метали в списъка на паричните знаци. Те били насичани и измервани за чистотата на съдържанието си. 
Монети с художествено изображение се появили в VII-ми век пр.н.е., когато лидийците започнали да секат шайби от металните пръчки и обозначавали стойността върху тях. Това били т.нар. валидни монети, чиято стойност на метала съответствала на обозначената върху тях. За продукти с по-ниска стойност били създадени разменни монети, чиято номинална стойност превишавала стойността на метала.
Възникването на банкнотите се свързва с появата на първите търговски банки поради необходимостта от съхранение на количествата благородни метали. Банките издавали т.нар. 'ноти' (вид квитанции). Скоро като разменно средство започнали да се използват самите бонове. И тъй като не всички предявявали желание за обмяна на нотите срещу монети, търговските банки решили да отпускат кредити.
В наши дни парите по разплащателни сметки и безкасови разплащания придобиват все по-голямо значение, но те могат да изпълняват своите задачи, ако стопанските субекти имат доверие в тях. Доверието във функцията на парите за съхраняване на стойността представлява една "платежна илюзия", че 10 парични единици днес са 10 парични единици утре. Това не е така, защото парите се променят във времето и забавената възвращаемост на средствата съдържа потенциал за пропуснати ползи.

Как се изчислява една настояща стойност на бъдеща сума?
Просто умножаваме самата сума по дисконтов фактор.

Формула: НС =  Сума . Коефициент

А как да намерим бъдеща сума, представляваща дадена настояща стойност? Делим настоящата стойност на самия фактор.

Формула: Сума = Настояща стойност / Коефициент

Например, 10 000 п.е. днес се равняват на 7 840 п.е. след 5 год. 

вторник, 9 декември 2014 г.

Определяне на финансовия риск

Отношението на собствения капитал към заемния е свързано със степента на финансовия риск и оказва влияние върху избора на финансова стратегия.
При изследване структурата на собствения капитал се взема под внимание съотношението между собствен учредителен капитал, формиран на базата на обикновени акции и собствен учредителен капитал, формиран на базата на привилегировани акции.
Границата, до която може да нараства заемния капитал, зависи от стойността на активите, които могат да бъдат ипотекирани в определен момент. 
Определя се степента на реалното покритие с активи на записания дялов капитал, като се изчислява показателят 'Реалитет на капитала' в два варианта.

Ре1 = ДВ / ОК . 100, където:

Ре - реалитет
ДВ - вземания по записани дялови вноски
ОК - основен капитал

Ре1 показва какво е количеството на внесените общо дялови вноски.

Ре2 = КВ / ОК . 100, където:

Ре - реалитет
КВ - кредитен оборот
ОК - основен капитал

Ре2 показва делът на реално придобит кредитен оборот.

Ре1 + Ре2 = 100%

Финансовият риск се определя чрез ливъридж по следната формула:
Le = ЗК / ЗК + СКА, където:

Le - ливъридж (ефект на лоста)
ЗК - пазарна стойност на заемния капитал
СКА - пазарна стойност на собствения капитал в акции

Пример:
Определяне най-добър вариант за структура на капитала.

І-ви вариант: 
1. Брой обикновени акции - 300
2. Пазарна цена на акция - 120
3. Брой облигации - 80
4. Цена на една облигация - 90

ІІ-ри вариант: 
1. Брой обикновени акции - 300
2. Пазарна цена на акция - 140
3. Брой облигации - 80
4. Цена на една облигация - 86

ІІІ-ти вариант: 
1. Брой обикновени акции - 100
2. Пазарна цена на акция - 130
3. Брой облигации - 80
4. Цена на една облигация - 87

ІV-ти вариант: 
1. Брой обикновени акции - 200
2. Пазарна цена на акция - 100
3. Брой облигации - 75
4. Цена на една облигация - 80

Решение:
Le1 = 80 . 90 /(80 . 90) + (300 . 120) = 0,17
Le2 = 80 . 86 / (80 . 86) + (300 . 140) = 0,14
Le3 = 80 . 87 / (80 . 87) + (100 . 130) = 0,35
Le4 = 75 . 80 / (75 . 80) + (200 . 100) = 0,23

Извод: Колкото по-ниски са стойностите, толкова по-малък е риска. За да се получи ефект на финансовия лост, стойностите му трябва да варират между 0,3 и 0,6. Следователно, най-подходящ е трети вариант. 

понеделник, 8 декември 2014 г.

Комплексно влияние на факторите


При анализ на икономическо явление се определят всички фактори, от които то зависи. Използва се разчетна формула, в чиято лява част на полето се поставя резултативният показател, а вдясно се разполагат факторите. Първо се подреждат количествените, а след това качествените фактори. Измерва се последователно влиянието на всеки един от тях.
Ако изберем триъгълник на действието, то пътят, който трябва да изминем, изглежда по този начин: планиране, резултат, анализ и контрол.

Пример: Определяне обема на реализацията
Количествени фактори: обем, брой работници, брой отработени дни
Качествен фактор: производителност на труда
Формула: О = Кр . Кд . ПТ

Работим с:
- планови данни
- отчетни данни

План:
* 100 работника
* 240 отработени дни в годината
* 0,2 m дневна производителност
О = Кр . Кд . ПТ = 100 . 240 . 0,2 = 4800 m/год.


Отчет:
* 98 работника
* 236 отработени дни в годината
* 0,24 m дневна производителност
О1 = Кр . Кд . ПТ = 98 . 236 . 0,24 = 5550,7 m/год.

Нека проследим влиянието на всеки един от факторите: Кр (количество работници), Кд (количество отработени дни) и ПТ (дневна производителност на един работник).

Количество работници:
Кр(отчет) . Кд(план) . ПТ(план) - Кр(план) . Кд(план) . ПТ(план) = 
= 98 . 240 . 0,2 - (100 . 240 . 0,2) = 4704 - 4800 = -96

Количество отработени дни:
Кр(отчет) . Кд(отчет) . ПТ(план) - Кр(отчет) . Кд(план) . ПТ(план) = 
= 98 . 236 . 0,2 - (98 . 240 . 0,2) = 4625.6 - 4704 = -78,4

Дневна производителност на един работник:
Кр(отчет) . Кд(отчет) . ПТ( отчет) - Кр(отчет) . Кд(отчет) . ПТ(план) = 
= 98 . 236 . 0,24 - (98 . 236 . 0,2) = 5550,72 - 4625.6 = 925,1

Проверка: 
Обем(план) - Кр - Кд + ПТ = 4800 - 96 - 78,4 + 925,1 = 5550,7

петък, 5 декември 2014 г.

Временни разлики в намаление на счетоводния финансов резултат

Непризнатите разходи от обезценка на вземания, както и преоценка на неамортизируеми активи и пасиви намаляват счетоводния финансов резултат, а също така и непризнатите разходи от първоначално признаване  и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска продукция. 
Разходите при провизирани задължения се включват изцяло, както и разходите за провизии, невключени в амортизируемата стойност на актива при вписването му. 
Разходи от неизползвани отпуски се признават при изплащането на отпуските и паричните обезщетения, признават се и разходите, свързани със задължителното обществено и здравно осигуряване по този повод, когато осигурителните вноски са внесени.
Размерът на изплатен доход, начислен за предходен отчетен период, размерът на разходите за регулируеми лихви, счетоводната загуба от разлики между пазарна цена и счетоводна стойност, както и пренесената загуба от предходни години участват с намаления при формиране на финансовия резултат.
Финансовият резултат е с намаление също при отчетени приходи от последваща оценка на земя и инвестиционни имоти, материални запаси, инвестиции в предприятия и финансови активи. Намаления се правят и с превишението на приходите над разходите при биологични активи и селскостопанска продукция, когато имаме първоначално признаване и последваща оценка. Намаление имаме и с приходите, отчетени по повод признати провизии, други, отчетени по повод задължения, както и суми, с които са намалени счетоводните разходи по повод неизплатени доходи и задължителни осигурителни вноски.
С намаление също се включват счетоводните печалби, възникнали при акционери/съдружници в преобразуващи се/придобити дружества в резултат на придобиване на акции или дялове от получаващи или придобиващи дружества, както и счетоводни печалби от прехвърляне на обособена дейност при преобразуващи се дружества.

Временни разлики в увеличение на счетоводния финансов резултат

Временните данъчни разлики възникват поради непризнаване за данъчни цели, но се очаква тези суми да бъдат признати в по-късен период.
С увеличения на счетоводния финансов резултат се отразяват:
* Разходи от последващи оценки на активи и пасиви
* Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви
* Признаване за данъчни цели превишението на приходите над разходите 
* Превишението на разходите над приходите при биологични активи и селскостопанска продукция
* Разходи за провизии за задължения (без разходите за компенсируеми отпуски)
* Разходи по натрупващи се неизползвани отпуски
* Разходи, представляващи доход на местни физически лица
* Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация
* Отписан резерв от последващи оценки на активи
* Задължения, довели до намаление на данъчния финансов резултат през предходен период
* Загуби, отчетени от акционери/съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване
* Загуби, отчетени при преобразуващото се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност

Счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарна цена на активи или пасиви и счетоводната му стойност към датата на преобразуването. 
Данъчните временни разлики се признават през последния данъчен период.

четвъртък, 4 декември 2014 г.

Постоянни разлики в намаление на счетоводния финансов резултат

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели се извършва, когато данъчната трактовка е различна от счетоводната, т.е. данъчните основи се различават от счетоводните стойности. В такъв случай счетоводният финансов резултат се намалява със следните разходи:
* Изплатени дивиденти
* Разходи за учредяване, отчетени от учредителите
* Разходната част от неразпределяемите разходи на ЮЛНЦ
* Данъчната балансова стойност на отписания актив
* Историческата цена на дълготрайния нематериален актив
* При ретроспективно прилагане на счетоводната политика
* Разходи, отчетени по повод преобразуване на дружество
* Разходи, извършени по повод преобразуване на дружество и отчетени от него при обстоятелства, когато преобразуване няма да се състои
* Разходи на преобразуващото се дружество за сметка на новообразуваното/приемащо дружество преди датата за вписване
* Загуба от разлика между пазарна цена на активите и счетоводната им стойност
* Сумите за трудово възнаграждение, внесените осигурителни вноски за сметка на работодателя за срок от 12 месеца от наемането на всяко безработно лице
* Внесените за сметка на работодателя задължителни осигурителни вноски за текущата година (за новоразкрити работни места в общини с висока безработица)

Следните приходи също преобразуват в намаление счетоводния финансов резултат:
* Приходи, получени в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица
* Приходи, възникнали по повод непризнати за данъчни цели разходи (до размера на непризнатите разходи)
* Приходи от лихви на публични задължения
* Приходи, възникнали по повод на липси (получени застрахователни обезщетения)
* Приходи от продажба на бракувани активи до размера на посочените в увеличение на финансовия резултат разходи при данъчно преобразуване
* Положителна разлика между продажна цена и документално доказана цена на придобиване на ценни книжа 
* Приходи от отписване на задължения
* Приходи от преоценка на данъчни амортизируеми активи
* Приходи от дарение, обвързано с амортизируеми активи
* Приходи, отчетени като текущи във връзка с открита счетоводна грешка
* Приходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика (алтернативен подход)
* Приходи от дивиденти на дъщерно дружество
* Приходи и печалби, непризнати за данъчни цели, когато е избрана по-ранна дата за счетоводни цели
* Печалби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване
* Печалби, отчетени при отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество 
* Приходи и печалби, отчетени от съдружник в съвместно контролирано предприятие
* Дивиденти от притежавани инвестиции, отчетени по метода на собствения капитал

сряда, 3 декември 2014 г.

Постоянни разлики в увеличение на счетоводния финансов резултат

Постоянни данъчни разлики възникват при разходи, които не се признават в пълен или частичен размер, но се включват във финансовия отчет на предприятието. Със сумите по тях се увеличава счетоводния финансов резултат. Това са:
* Разходи за начислен данък
* Разходи за ползван данъчен кредит
* Разходи, несвързани с дейността
* Разходи, които не са документално обосновани
* Разходи, отчетени от доставчик за начислен данък добавена стойност
* Разходи, отчетени по повод на вземане, което е възникнало след начислен данък
* Разходи, отчетени по повод на вземане, което е възникнало след ползван данъчен кредит
* Разходи за глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие
* Разходи за дарения
* Разходи за данък при източника
* Разходи за работна заплата в търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие, превишаващи определените средства по нормативните актове
* Разходи, отчетени при реализиране на отговорност за дължим и невнесен данък добавена стойност
* Разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата
* Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи (с изключение на материалните запаси)
* Разходи от липси и брак на материални запаси
* Разходи за данък, свързан със случаите на липси и брак
* Последващи разходи, отчетени по повод на вземане от непризнати липси и брак на активи
* Неразпределяеми разходи на юридическите лица с нестопанска цел
* Разходи за учредяване на нови юридически лица
* Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа
* Приспаднат данъчен кредит, включен в стойността на придобитите преди регистрация краткотрайни или дълготрайни активи
* Загуба от обезценка на репутация или отписана репутация
* Разходи за амортизации, съвпадащи с данъчнопризнаните
* Разходи за обезценка на данъчни амортизируеми активи
* Счетоводна балансова стойност на отписаните активи в съответствие със счетоводния амортизационен план
* Разходи, които формират данъчен амортизируем актив
* Разходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
* Разходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка
* Разходни суми при промяна в счетоводната политика
* Разходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика
* Разходи на кооперации за производствени и потребителски дивиденти
* Разходи, извършени по повод преобразуване и отчетени при преобразуващото се дружество
* Разходи и загуби, отчетени за сметка на новообразувано дружество преди датата на вписване
* Загуби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване
* Загуби, отчетени при отписване на дял от капитала на преобразуващото се дружество
* Разходи и загуби, отчетени от съдружник в съвместно контролирано предприятие

Постоянни данъчни разлики при приходите се формират, когато има признаване за данъчни цели на непризнати приходи и печалби при преобразуващите се дружества. Когато има печалба, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност, това също поражда увеличение на счетоводния финансов резултат. Постоянна разлика може да възникне и при отписан преоценъчен резерв или  като част от финансиране, отчетено по повод преотстъпен данък. Тези приходи също се включват в годишния финансов отчет на предприятието.

петък, 28 ноември 2014 г.

Домашен бизнес

С развитието на новите технологии все повече предприемачи се ориентират към домашния бизнес. В такъв случай възниква съмнение относно това кои разходи са бизнес разходи и кои - лични. Защото бизнесът и личният живот често изглеждат като едно цяло. 
Много предприемачи в началото на своята дейност започват да записват всеки един разход, който правят. И често се оказва, че това са както служебни, така и лични разходи. Затова е необходимо да се заведат два различни дневника, като единият отразява бизнес разходите, а другият - личните разходи. Двете категории разходни дневници дават представа и за служебната, и за личната сметка. Защо е нужен дневникът за личните разходи? Защото неминуемо се достига до положение, когато личните средства покриват бизнес нужди, т.е. налице е припокриване по сметките (за частта от ипотеката или застраховката, например).
Кой разход се признава за служебен? Този, който е общоприет, приемлив, подходящ и полезен. 
* Разходи, които могат да се приспадат в домашния бизнес: наем, застраховка, заем, хонорари, заплати, пенсионни и здравни осигуровки, гориво, акцизи, транспорт, квартирни, храна, химическо чистене и други услуги. Домакинските разходи също се приспадат, ако са надлежно декларирани за бизнес цели. За частта от дома, която се използва за бизнес, могат да се приспаднат и съответните разходи за амортизация, застраховка, ремонти, системи за сигурност, комунални и др. услуги като дневни грижи, офис мебели, поддръжка.
* Повишено внимание изискват следните разходи: реклама, взаимноспомагателни фондове за благотворителност, превозни средства, дарения на професионални организации, представителни разходи, разходи за образование, лицензни и регулативни разходи, санкции и глоби, заявяване на право, абонаменти за професионални издания и др. Някои от тези разходи са допустими до определена степен, други - не се приспадат.
* Разходи, които въобще не подлежат на приспадане: начален капитал за започване на бизнес, членски внос, обществени, спортни и др. клубове, създаване на лоби, санкции и глоби при нарушение на закона.

При приходите най-неприятното нещо е, че те са прогнозни. Това означава предварително да се знае какви са очакваните постъпления за годината. Ако печалбата е по-голяма от предвидената, а са платени по-малко данъци, резултатът е глоба за това подценяване.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Особена юрисдикция

Централната банка e единствен емисионен институт и има изключителни права да регулира и контролира дейността на останалите банки в страната. Доколкото е независима от изпълнителната и законодателната власт, централната банка се отчита пред Народното събрание. Извън формалната си структура обаче нейният авторитет се крепи на личността на гуверньора и ефективното управление. 
Централната банка реализира целите на националната парична и кредитна политика, обслужва държавния бюджет и поема ангажимент относно управлението на златните и валутни резерви на страната. Понякога нейната  парично-кредитна политика опонира на правителствената програма, в чието изготвяне активно участва в качеството си на главен консултант на правителството.
Централната банка има изключителното правомощие да обяви несъстоятелност или ликвидация на търговска банка въз основа на решение, което съдът постановява. Несъстоятелността може да се обжалва, ликвидацията - не. Но съществува възможност ликвидаторите да заявят решение за продължаване на дейността, когато са изпълнени всички условия и се направи вписване в търговския регистър.
Тъй като една от основните дейности на банките е предоставянето на парични заеми, те могат взаимно да се кредитират, а също така и да се сдружават с чуждестранни юридически или физически лица за извършване на съвместна дейност.  

четвъртък, 23 октомври 2014 г.

Оценка на финансови инструменти

Финансовите инструменти (ценни книжа, деривативи, капиталови инструменти) се оценяват по справедлива стойност или по цена на придобиване. 
Справедливата стойност може да се определи от ценовата котировка на един активен пазар, т. е. търси се цена от спреда "купува-продава". Разходите по сделката не се включват в тази стойност. Разрешено е да се ползва цена "купува" за позиции от активи и цена "продава" по отношение на пасивите. 
При липса на активен пазар се прилагат техники за оценяване на база пазарен подход, приходен подход и подход на разходите. Избира се фактор, с който участниците на пазара се съобразяват - контролна премия или отбив от цената, например. Най-често се използва приходният подход, следван от пазарния. 
Когато справедливата стойност не може да бъде определена, финансовите инструменти се отчитат по цена на придобиване. 
Всичко това подлежи на оповестяване за всяка една категория финансови активи или пасиви, както следва:
1) котирани цени на активен пазар
2) различни входящи данни
3) ненаблюдаеми входящи данни
В първия случай приемаме за справедлива стойност котираните цени на акции на Българската фондова борса. На второ ниво справедливата стойност се определя от лицензиран оценител, който ползва лихвени проценти и криви на доходност. Ненаблюдаеми входящи данни ползва лицензиран оценител на трето ниво, който определя справедливата стойност на база прогнозни парични потоци. 

събота, 30 август 2014 г.

Разлика в правото

В зависимост от това дали една доставка е облагаема или не, един вариант дава право на данъчен кредит, а друг не предвижда такъв. Винаги е по-предпочтително да се ползва правото на данъчен кредит, дори при специално облагаемите доставки, за които е предвидена нулева ставка на данъка. 
Това важи с пълна сила за доставките, пряко свързани с международен транспорт. Превозните документи се оформят като част от единен международен превоз. В противен случай той се третира като вътрешен превоз и подлежи на облагане на общо основание. 
Подобни възмездни услуги (срещу насрещна престация) попадат под същия режим, ако са спазени всички условия за това, услугите са общодостъпни и е налице лицензиран оператор. 
В интерес на бизнеса е да се разширяват доставките, облагаеми с нулева ставка, защото предоставените по такъв път облекчения могат да намалят размера на загубата.
Този пример може да бъде илюстриран с холограма. Холограмата представлява изображение, което е направено по един твърде специален начин. Ако носителят се разбие, то всяко от парчетата съдържа целия образ, а не само част от него. Тъй като Вселената е холограмна, нейният ефект се пренася и в реалния живот. Всяко едно действие, синхронизирано по този метод ще води до успех. 

неделя, 6 юли 2014 г.

Формиране на доход

Доходите се договарят под формата на заплата, доход от капитал (лихва) и доход от земя (рента). Заплатата е доход за положен труд. Лихвата е възнаграждение за предоставен капитал. Поземлените доходи се изразяват в продажна цена, аренда/право на ползване. Различаваме абсолютна (съгласно съотносителния пределен добив) и диференциална (допълнителна) поземлена рента. Диференциалната поземлена рента може да бъде рента за качество, рента за местоположение и рента за интензивност.
Предприемаческият доход включва заплатата на предприемача, лихви по капитала му, рискови премии и предприемаческа печалба. Заплатата е изчисленото възнаграждение за обичайния труд. Лихвите по капитала са суми, получавани от инвестирания капитал. Рисковите премии възнаграждават смелостта на предприемача да оперира с финансови средства.  Предприемаческата печалба е евентуалният остатък. Той може да бъде установен едва в края на отчетния период.

понеделник, 30 юни 2014 г.

Паричен пазар

Пазарът на малките заеми е най-рисковият. Стандартният срок на ползване варира до 1 година. Този вид заем е предназначен за хора, които не са успели да получат кредит от банка поради ниския си доход. 
По-високата процентна ставка се обуславя от факта, че съществува висок риск за кредитора, тъй като предоставеният заем не предполага обезпечение или поръчител.
Въпреки че пазарът показва висок темп на растеж, делът на просрочените кредити е висок. Задлъжнялостта по тях свидетелства за скоро насищане на дадения сегмент.
Задачата на междубанковия сектор е да изравнява възникващите излишъци и дефицита вследствие краткосрочните приходи и разходи. 
При повишаване на лихвения процент търсенето на кредити намалява, защото те косвено се оскъпяват. Предлагането на кредити намалява, когато домакинствата очакват повишаване на доходите си. Консумативните кредити повишават жизненото равнище на потребителите и служат за преодоляване на краткосрочни пропуски. 
Често под повърхността се крие истинският въпрос за смисъла от кредитирането. Предоставянето на пари означава безусловен отказ от ликвидност. Но тя следва да се заплати. А цената на безусловния отказ е лихвата.

събота, 10 май 2014 г.

Отчитане на разходи с характер на възнаграждение

При отчитане на разходите с характер на възнаграждение трябва да се спазва необходимото балансирано равенство между различните групи от сметки

Сумите за възнаграждения, получени като предметни награди или по реда на нормативен акт, се отчитат като разходи за материали, ако са под стойностния праг на същественост и съответно като капиталови разходи, ако са над стойностния праг на същественост.
Представителното или униформеното облекло се включва към разходите за парични възнаграждения, но то може да бъде отчетено и задбалансово, например, като друг актив в употреба.
Предоставените ваучери за храна се отчитат като разходи за възнаграждения на персонала в натура срещу кредитиране на сметки от гр. 50. За порционните пари (левовата равностойност на храната) се съставя допълнителна счетоводна статия, отчитаща това задължение. По аналогичен начин се отчитат и компенсационните суми (наемните цени). По принцип тези стойности не се облагат с данък, както и разходите по пътуването и дневните пари. В случай, че те бъдат изплатени директно, без да се предават на служителя, придобиват характер на външна услуга. Обичайна разлика може да възникне между отчетени и отразени суми при начислени разходи по корективните сметки. Даренията в натура също оказват влияние (например, медикаменти и лекарства).

Не се дължат осигуровки върху стойността на безплатната храна, униформеното и представително облекло, предпазните средства и специалното снаряжение.
Средствата за абонамент и платените разходи за застраховки се третират като предоставени аванси. Получените застрахователни обезщетения обаче не могат да се прихващат с разходваните средства за застраховки.
Получените чужди средства (депозити, гаранции за изпълнение, съдебни гаранции и др.) се отразяват като друго финансиране по раздела за финансовите активи и пасиви.

петък, 4 април 2014 г.

Финансови и управленски отчети

Информация за дадено предприятие можем да получим от неговите финансови отчети. Финансовото счетоводство представя информация, предназначена за външни лица - акционери, съдружници, заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи, съдебна система и прокуратура. Но не е достатъчно за оперативното управление на  самото предприятие. Тогава необходимата допълнителна информация се осигурява от управленското счетоводство, което се изготвя само за целите на вътрешните потребители и често информацията е конфиденциална.
Докато финансовото счетоводство се изготвя в съответствие с МСФО, НСФОМСП, закони и подзаконови актове, то информацията, която представя управленското счетоводство не е нормативно регламентирана, тъй като тя е със специфично предназначение и се отнася предимно до отделни явления или процеси. Финансовото счетоводство представя информация за минали събития с общо предназначение,  отчетени в хронологичен ред, като оповестява цялостното финансово и икономическо състояние на предприятието. За целта се работи с определени счетоводни методи, точни данни и паричен измерител. Крайният резултат е представяне на обобщена информация. В управленското счетоводство се използват и методи на други науки - икономика, статистика, финанси. Допустимо е отклонение от точността и може да се прилагат натурални или трудови измерители. Тези детайли в различна степен представят необходимата допълнителна информация, която се ползва от специалисти с различни функции и задачи.