събота, 30 октомври 2010 г.

Банков кредит


Кредитът представлява привлечен капитал, който се разходва по предназначение. Прибягването до кредит трябва да е предварително добре обмислено, да не се рискува излишно и да се състави план в случай на извънредна ситуация. Кредитополучателят разполага с тези средства за определен период от време и доброволно се задължава да върне повече, отколкото реално ползва. В това "повече", освен предвидените лихви, се включват и някои други такси, които не винаги са оповестени, а в условия на криза е много трудно да се покриват техните стойности. Това е и причината кредитните институции да притежават немалко имоти и оборудване за продан.


Кредит, отпуснат за срок по-малко от 12 месеца, се класифицира като краткосрочен, а всички останали са дългосрочни.

Счетоводните сметки, които се използват за осчетоводяването на отпуснат банков кредит са:
С/ка 151 - получени краткосрочни кредити
С/ка 152 - получени дългосрочни кредити
С/ка 621 - разходи за лихви в левове
С/ка 624 - разходи за лихви във валута

При отпускане на дългосрочен кредит и постъпване на сумата по разплащателната сметка, необходимата счетоводна статия е: Дт 503 / Кт 152

При разходване на парите за дейността: Дт гр.60 / Кт 503

При погасяване на части заедно с полагащата се лихва: Дт 152 и 621 / Кт 503

При ползване на няколко кредита едновременно, могат да се разкрият допълнителни сметки за по-аналитично представяне на информацията.

При просрочени заеми се съставят следните счетоводни статии:
Дт 1511 / Кт 1513 - за просрочие на краткосрочен заем в левове
Дт 1512 / Кт 1514 - за просрочие на краткосрочен заем във валута
Дт 1521 / Кт 1523 - за просрочие на дългосрочен заем в левове
Дт 1522 / Кт 1524 - за просрочие на дългосрочен заем във валута

При начисляване на лихва за ползван заем се съставя следната счетоводна статия: Дт 621 / Кт 496
При изплатено задължение от разплащателната с/ка към разчети по лихви:
Дт 496 / Кт 503
В края на отчетния период се приключва с/ка 621:
Дт 123 / Кт 621 със сумата по изплатената лихва

При отпуснат валутен заем възникват курсови разлики при покачване или намаляване курса на валутата. Измененията се отчитат по с/ки 624 и 724.

четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Информационна връзка


Различни условия определят полезността на годишния финансов отчет. Тази информация е предимно аналитична, а всеки един потребител има специфични възможности за разбираемост. Затова съществуват счетоводни правила, според които несъществената информация се обединява, а се спазва изискването за същественост по определени позиции на съставните части на отчета.

Особено важна е уместността, която спомага за оценяване на събитията преди вземане на икономически решения. Съществеността е възможност за нейното представяне, непредставяне или неправилно представяне, което оказва пряко влияние върху качеството на вземаните решения. Но винаги може да се направи корекция на предишни оценки, които са реагирали при неблагоприятни или смущаващи ситуации. Не се допускат съществени грешки или пристрастност при представяне на отчетната информация, защото не трябва да изпадат в заблуда потребителите - нещо, което би се отразило негативно при взаимодействие с насрещното предприятие, а да се поясни в достатъчно широка степен възникналото сведение в приготвеното за целта приложение. Предвид това обаче съществува едно ограничение: дадена информация може да изгуби част от своята уместност, ако не бъде своевременно оповестена. Необходимо е да има равновесие между навременното отчитане и представянето на надеждна информация, въпреки че приложената постановка между ползата от дадената информация и сумата на разходите по нейното осигуряване е въпрос по-скоро на преценка, като предимството е разходите да не надвишават ползата. По този начин потребителите сами определят тенденциите във финансовото състояние на предприятието и неговата ефективност. Принципно еднаквото съдържание на съставните части на отчета предполага сравнимост на данните с предходни отчетни периоди на различни предприятия с цел оценка на промените в тях.
Потребителите имат възможност да се информират за прилаганата счетоводна политика, промените в нея и влиянието на тези промени.
В практиката балансирането или компенсирането на различни качествени характеристики е чест подход, чийто краен резултат е да се получи подходящо равновесие между тях, но по такъв начин, че да представят вярно и честно действителното състояние на предприятието.
Текущото счетоводно отчитане провокира някои основни параметри като изходни позиции и в аспекта на третираните проблеми разглежда този етап, свързан с провеждането на необходимите инвентаризации и заключителни операции по последващото оценяване.
Отклоненията от писаната счетоводна политика са допустими преди началото на даден отчетен период и при предвидена възможност за избор.

четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Отчет


Отчетът представлява оценка на финансовото състояние на дадена организация и на нейната ефективност (посочва крайния финансов резултат). Не се допуска компенсиране на активи и пасиви, приходи и разходи, освен в случаите, разрешени с определен счетоводен стандарт. Изготвен по функционален признак, към него следва да се уточни характера на разходите за амортизации и възнаграждения на персонала. Съставна част от отчета е приложението, което пояснява информацията от счетоводния баланс. Предназначението на отделните справки е точно определено и при необходимост могат да се представят допълнителни такива, ако това касае да параметризира съдържанието на определени елементи. Не е допустимо да се коригират грешки и неточности, както и нарушения в счетоводната политика чрез оповестяването им в справката.


Примерен отчет по групи:

- Нетни приходи от продажби
- Себестойност на продажбите
- Брутна печалба/загуба
- Други приходи
- Разходи за продажби
- Административни разходи
- Финансови приходи/разходи
- Печалба/загуба от обичайната дейност
- Извънредни приходи/разходи
- Счетоводна печалба/загуба
- Разходи за данъци
- Печалба/загуба