събота, 10 май 2014 г.

Отчитане на разходи с характер на възнаграждение

При отчитане на разходите с характер на възнаграждение трябва да се спазва необходимото балансирано равенство между различните групи от сметки

Сумите за възнаграждения, получени като предметни награди или по реда на нормативен акт, се отчитат като разходи за материали, ако са под стойностния праг на същественост и съответно като капиталови разходи, ако са над стойностния праг на същественост.
Представителното или униформеното облекло се включва към разходите за парични възнаграждения, но то може да бъде отчетено и задбалансово, например, като друг актив в употреба.
Предоставените ваучери за храна се отчитат като разходи за възнаграждения на персонала в натура срещу кредитиране на сметки от гр. 50. За порционните пари (левовата равностойност на храната) се съставя допълнителна счетоводна статия, отчитаща това задължение. По аналогичен начин се отчитат и компенсационните суми (наемните цени). По принцип тези стойности не се облагат с данък, както и разходите по пътуването и дневните пари. В случай, че те бъдат изплатени директно, без да се предават на служителя, придобиват характер на външна услуга. Обичайна разлика може да възникне между отчетени и отразени суми при начислени разходи по корективните сметки. Даренията в натура също оказват влияние (например, медикаменти и лекарства).

Не се дължат осигуровки върху стойността на безплатната храна, униформеното и представително облекло, предпазните средства и специалното снаряжение.
Средствата за абонамент и платените разходи за застраховки се третират като предоставени аванси. Получените застрахователни обезщетения обаче не могат да се прихващат с разходваните средства за застраховки.
Получените чужди средства (депозити, гаранции за изпълнение, съдебни гаранции и др.) се отразяват като друго финансиране по раздела за финансовите активи и пасиви.