четвъртък, 22 юли 2010 г.

Финансов сутляш


Интенцията е иманентна, но аналитичният подход изисква правилен подбор на алтернативите и етични решения. Моделите, определящи основните принципи, комбинират различни аспекти на намеренията. Всяка дилема води до анализ и размисъл. Едно дете не оценява тънкостите на шаха и най-вероятно играе за още един бонбон. Финансовите специалисти, които не разбират етиката, действат по същия начин. Ако излезете от стаята, няма да забележите какво се случва зад гърба ви...

Фактът да-се-задоволят-очакванията често налага зависимост и постоянен контрол за осигуряване на положителни емисии и изгодни съвети за инвестиране.
Механизмът да се изприда злато от слама, както и други схеми за бързо забогатяване, са лесно забележими от тренираните одитори. Обикновено инвестиционните банкери и финансови анализатори не могат правилно да посъветват своите клиенти кога и къде да инвестират, защото резултатите на техните проучвания се базират на финансовите отчети на компаниите, които до известна степен са манипулирани. Най-често това се забелязва при отчитане на условни продажби и резерви за преструктуриране. Условната продажба остава като вземане от клиенти, а не се превръща в пари и по този начин паричният поток изостава от отчетената печалба, което не може да се получи при една реална продажба. Лесно се открива на пръв поглед при сравнение между Отчета за приходи и разходи и Баланса. Ако се разделят вземанията от клиенти на общата сума на продажбите, ще получим отношението на вземанията спрямо продажбите и тази нарастваща тенденция е сигнал за подозрителни промени в отчетността. Паричните потоци от основната дейност не трябва да показват сума, която е по-малка от печалбата в Отчета за приходи и разходи.
Създаването / заделянето на резерви в Баланса е предупреждение за възможно завишаване на печалбите в бъдещ период при обратно вливане на освободените резерви, което на практика не създава паричен поток.
По този начин елегантно се постига по-добър баланс, по-високи цени на акциите, по-ценни опции за тях, по-големи премии...

Друг аспект от счетоводството разглежда отчитането на лизинговите договори - приходите от физически активи се признават в началото на срока при лизинг с продажба, а приходите от техническо обслужване на оборудването и финансовите приходи от действащите заеми към лизингополучателите - в течение на срока на лизинга. Изместването на приходите от потока "техническо обслужване" и финансовите приходи към потока "физически активи" нарушава счетоводните принципи с цел да се признаят всички разходи в началото на лизинговия срок. Когато се местят приходи от техническото обслужване към приходите от физически активи, обосновката е "възвръщаемост на собствения капитал", а когато се местят финансовите приходи - "нормализиране на маржа".
Манипулации в отчетения доход са възможни също при изчисляване на нормата за дисконтиране и остатъчната стойност на отдадените активи, както и преминаването от лизинги с продажба към оперативни лизинги. Всичко това се прави, за да изглежда паричният поток по-добър и да могат приходите да се признаят в текущия период. Това ускоряване на признаването на приходи се среща при факторинга - дадена компания поема отговорност да събира вземанията на друга. Когато компания предостави вземанията си на фактор, това означава, че тя ускорява продажбите си, т.нар. секюритизиране. Но може да се провери дали в действителност е така, ако се проследи съотношението между вземанията от клиенти спрямо продажбите чрез показателите за приходи и среден срок за събиране на вземанията.
Фокусите могат да продължат брутално искрено чрез ръчни поправки. Жонглира се с неразпределената печалба. Записванията, които се правят чрез сметката за печалби и загуби, се отнасят директно към неразпределената печалба с цел да се спести завеждането на сумата в регистрите. Такова необосновано записване никога не се подкрепя с документ или със счетоводно обяснение, но лесно може да се открие, ако се обърне внимание, че е направено след приключване на регистрите.
Някои компании имат стандартна практика да начисляват резерви за върнати продукти. Това често води до неправилна оценка на приходите и ако някой, без да иска, изтрие последната нула и отчете по-малко наличности... намаляването на резервите за върнати продукти ще увеличи приходите, но при достатъчно големи резерви няма да е толкова забележимо. Завишаването на приходи по този начин води до вземания, но не под формата на парични средства.
Чародейството с бизнес комбинации в корпоративния фолклор е още един начин за набиране на средства чрез емитиране на акции, а също и заплащане на последващи придобивания с тях. За компания, която се ръководи единствено от желанието си за множество придобивания, не съществува стратегически план. Тя се крепи на счетоводна магия. При едно придобиване компанията-майка може да манипулира отчетите си в няколко периода. Например, положителната репутация е способност да се получават бъдещи печалби. Абсурдна ситуация е за компания, трупаща огромни загуби, да има в баланса си положителна репутация, когато налице е ясно изразена тенденция да печели по-малко от нормалното.
Повечето проблеми с паричните потоци идват от дълговете на придобитите компании. Не случайно се използват резерви при нарастващи загуби и намаляващи приходи. Привидно впечатление за финансова стабилност се постига и когато направените разходи не се отчитат като такива, а като пари, изразходвани за активи, т.е. капиталови активи. Така те присъстват в Баланса като активи, а не се отразяват като разходи в Отчета за приходи и разходи. Могат да се плащат големи суми за положителна репутация чрез завишаване на резервите и подценяване на активите. В някой удобен бъдещ период тези резерви вече няма да са необходими и при връщането им в действителност ще се завишат печалбите. Средствата, похарчени за текущи разходи, а отчетени като средства, изразходвани за придобиване на капиталови активи, запазват стойността си в следващите периоди. Капиталовите разходи преобразуват един актив в друг. На практика постигнатата по този начин рентабилност чрез капитализиране на разходи е в нарушение на общоприетите счетоводни принципи.

Възможни вратички се откриват със задбалансовите предприятия или т.нар. предприятия със специално предназначение, създадени, за да извършват специфични бизнес операции. Това са съдружия, тръстове, корпорации, образувани отделно от дадена компания, която има дял от печалбите им на база отчитане по капиталовия метод. Активите и пасивите на предприятието са "задбалансови". Често те са временни и финансовите операции, извършвани с тях, се маскират като продажби, докато в действителност представляват заем. По този начин се завишава паричният поток във финансовите отчети и се занижава дълга.
Извършвани операции между свързани лица: тези предприятия са част от дадена компания и в крайна сметка излиза, че по същество тя прави сделки със себе си (да измества губещите си активи, например). Такова изключително сложно структурирано финансиране се използва за избягване на признаване на загуби от лоши инвестиции.
Едно новообразувано задбалансово предприятие може веднага да вземе заем, ако основната компания гарантира изплащането му, но това означава, че тя използва неконсолидираното си предприятие, за да прикрива дълг, който се държи извън баланса на компанията. Спонсорите на такива дружества често инвестират в агресивни портфейли, използвайки деривативни инструменти.
Алхимията в счетоводството позволява манипулиране и на кръгови сделки, чиито транзакции са свързани с предварително уговорени операции. Това създава впечатление за висока бизнес активност - активите обикалят в "кръг" до компанията-получател и обратно до компанията-доставчик. Някъде по пътя се завишават продажбите и нематериалните активи.

Аномалиите в законите и счетоводните правила позволяват много творческа интерпретация. Критично важните счетоводни политики и практики, алтернативните начини за счетоводно третиране и новите стандарти позволяват използването на модели, съответстващи на основните принципи на модерните финанси.

сряда, 21 юли 2010 г.

Наемни отношения


При облагането на доходите от наеми се ползват 10% нормативно признати разходи преди да се определи плоският данък. Той се внася авансово за първите три тримесечия до 15-то число на месеца, следващ календарното тримесечие, а след изтичане на годината наемодателят подава годишна данъчна декларация, като прави уравняване и довнасяне на данъка. Наемодателите, които не са осигурени на друго основание и нямат други доходи следва да се самоосигурят здравно като безработни. Минималната здравна осигуровка за месец е 16,80 лв. и се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Здравни осигуровки могат да се внасят и авансово за цялата година или за няколко месеца напред. Наемодателите не подават декларации в НАП за направените здравноосигурителни вноски.

Пример:

Наемодател отдава помещение под наем за 500 лв. Общият доход от наеми за първото тримесечие е 1500 лв. Нормативно признатите разходи са в размер на 150 лв. и се приспадат от общия доход. Облагаемият доход е 1350 лв. Приспадат се и направените до момента здравноосигурителни вноски, тъй като собственикът не е пенсионер, няма други доходи и се самоосигурява здравно като безработен върху сума от 210 лв. /половин размер от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица/. Здравните осигуровки за тримесечие са 50,40 лв. Данъчната основа е 1299,60 лв. Тримесечната авансова вноска за данък доход е 129,96 лв.

вторник, 20 юли 2010 г.

Работа по граждански договори


При работа по граждански договори задължението за удържане на осигурителни вноски и данък доход е прехвърлено на възложителя. Но ако изпълнителят по гражданския договор подпише декларация, че е самоосигуряващо се лице, тогава той се ангажира да се самоосигури и внесе дължимия данък.

При формиране на данъчната основа се приспадат нормативно признатите разходи и удръжките за осигуровки, след което получената сума се умножава по 10%, за да се определи дължимият данък. Той трябва да се внесе до 10-то число, следващ месеца на окончателното плащане. При окончателното плащане възложителят издава на изпълнителя Сметка за изплатени суми и Служебна бележка.
След изтичането на календарната година изпълнителят е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да направи уравняване на данъка, а възложителят е длъжен да подаде справка за изплатените суми по граждански договори в НАП.

Пример:

Изпълнител работи по граждански договор. Възнаграждението по него е 1000 лв. Крайният продукт е резултат на творческа дейност. Нормативно признатите разходи са 40%. Изпълнителят е осигурен здравно на друго основание.
1. Определяме нормативно признатите разходи: 1000 х 40% = 400 лв.
2. Осигурителен доход: 1000 - 400 = 600 лв.
В случая не се дължат осигуровки, тъй като крайният продукт е резултат на творческа дейност.
3. Данъчната основа е 600 лв. /равна на осигурителния доход/.
4. Определяне на данък доход: 600 х 10% = 60 лв.
Данък доход трябва да се удържи и внесе от възложителя до 10-то число на следващия месец.
Чиста сума за получаване: 1000 - 60 = 940 лв.

Друг пример:

Изпълнител работи по граждански договор. Възнаграждението по него е 1000 лв. Нормативно признатите разходи са 25%.
1. НПР: 1000 х 25% = 250 лв.
2. ОД: 1000 - 250 = 750 лв.
Удръжки за начислените осигуровки за с/ка на изпълнителя: 750 х 10.3% = 77,25 лв.
3. ДО: 672,75 лв.
4. ДД: 67,28 лв.
Обща сума за удръжки: 77,25 + 67,28 = 144,53 лв.
Удръжките за осигуровки и данък доход за с/ка на изпълнителя се внасят от възложителя до 10-то число на следващия месец.
Чиста сума за получаване: 1000 - 144,53 = 855,47 лв.

Забележка: Ако общият месечен доход на изпълнителя е по-малък от една минимална работна заплата, той не дължи пенсионни осигуровки.

Свободни професии


Свободна професия е упражняването на дейност без регистрация на фирма и попада в по-лек данъчен режим.

Извършващите професионална дейност за свой риск и за своя сметка, практикуващите на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт и всички лица, които плащат патентен данък и не са ЕТ, упражняват свободни професии.
Необходими регистрации за извършване на такава дейност са: в регистър БУЛСТАТ, НОИ, НАП.
Тези, които плащат патентен данък, не се облагат допълнително. За тях таксата е фиксирана и окончателна. Останалите имат право на нормативно признати разходи за дейността 25% или 40%, правят тримесечни авансови вноски и се облагат с данък доход.
Упражняващите свободни професии не ползват касови апарати и не издават вече касови бележки от кочан. Те издават само фактури за свършената работа, а ползването на банкови сметки значително облекчава дейността.
Високата квалификация на даден специалист може да е предпоставка за извършване на дейност и без изброените регистрации в случай на спорадични поръчки. Взаимоотношенията се договарят чрез граждански договор и плащанията се документират със Сметка за изплатени суми.
Доходите от авторски труд са освободени от пенсионни и здравни осигуровки, но ако упражняващият свободна професия не е осигурен здравно на друго основание, следва да се самоосигури. В този случай той има право на нормативно признати разходи за дейността в размер на 40% за годината. Води се само приходно счетоводство, като разходните фактури не се осчетоводяват.
Лицата, упражняващи свободни професии с регистрация, имат право да наемат служители/изпълнители по трудови и граждански договори.

събота, 17 юли 2010 г.

Програмни продукти


Технологията не е изобретател - тя е изпълнител, но никога не работи сама. Нейното предимство е в това, че спестява време и средства. Например, когато проследяваме своите разходи в една програма, този "разходен файл" може да бъде внесен директно в системата за подготовка на данъци.

Във всяко едно предприятие оперира универсална система за автоматизация на дейността според неговата специфика. Сложността на съвременните програмни продукти се изразява в многообразието от възможности, които предлагат.
Най-удобното средство за получаване на помощна информация е интерактивната справочна система Help, която се съдържа в меню Help >> Index или Contents. Към нея е включена и документация в електронен или печатен вид, а допълнителна справочна информация може да се потърси в текстовия файл README към програмата. Този файл може да съдържа и пълната електронна версия на ръководството.
За улеснение всички програми са настроени първоначално така, че с тях да е възможно веднага да се започне работа. За да могат да се оценят възможностите на софтуера, най-добре е да се разгледат готови документи, изготвени с негова помощ. Тези образци също така могат да се ползват в работата. При опит с аналогични програми всичко е по-лесно. Важно условие е в процес на работа да се създават резервни копия на информационната база.
Най-важните етапи при работа със счетоводен софтуер са: инсталиране >> администриране >> счетоводно записване >> справки. Под инсталиране се има предвид въвеждане на специфичен сметкоплан. При администриране се въвеждат началните салда по сметките. Счетоводното записване се изразява в съставяне на счетоводни статии, т.е. въвеждат се кореспондиращите сметки. Обобщената информация се извежда в избрани справки в отделен файл или подготвена за печат.
Йерархичната система за съхранение на документите е с маршрут "шкаф/рафт/папка" и предоставя възможност за разграничаване на правата за достъп.

петък, 16 юли 2010 г.

Счетоводно досие


Изготвянето на счетоводно досие е първото нещо, което трябва да вземете предвид при отпочване на дадена дейност. Тази важна стъпка често се пропуска поради незнание. Тук ще обясня накратко как се съставя то.

За вас остава решението дали да се ползвате от тази практика, още повече, че не бихте могли да научите това от мрежата, защото такава информация не се предлага в нея. Можете да изготвите досието с текстов редактор. Повечето счетоводни програми имат опция за обобщаване на базата данни и извличане на информация по зададени характеристики.

Ето какво задължително трябва да присъства в едно досие:

1. Статут на обекта (описание в свободен текст).
2. Правилник за организация и водене на отчетността - проект за счетоводната политика на фирмата.
3. Списък на използваните Национални счетоводни стандарти (респ., МСС).
4. Специфичен сметкоплан.
5. Пълна характеристика на използваните сметки в специфичния сметкоплан по отношение на Баланса и Отчета за приходи и разходи.
6. Списък на персонала и на МОЛ.
7. Списък на дълготрайните активи по групи.
8. Амортизационен план.
9. Схема за калкулация.

Счетоводното досие е задължение на главния счетоводител на предприятието, както и изготвянето на всички финансови отчети. Етапите, през които преминава самото им съставяне са:
- Изготвяне на Встъпителен баланс
- Осчетоводяване в мемориално-ордерна форма
- Разнасяне на сметките в Главната книга
- съставяне на Оборотна ведомост, Отчет за приходи и разходи, Баланс, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал
- извършване на финансово-счетоводен анализ
- попълване на Данъчна декларация

Междинни счетоводни отчети могат да се правят месечно или тримесечно според обстоятелствата, ако го изискват. Такива стандартни справки са заложени като модул в програмните продукти. Всеки счетоводен софтуер може да извежда необходимата информация на екран, във файл или печат.

четвъртък, 15 юли 2010 г.

Облигационни заеми


Акциите са ценни книги и имат борсов характер, изготвени са в определен вид по установен образец. Чрез тях се удостоверява участието на физически или юридически лица с посочване в наредбата номенклатурна стойност като капитал на дружеството.

Акциите биват безименни и поименни. При безименните се изплащат дивиденти с купон от талона, а поименните са регистрирани специално за целта и дивиденти се изплащат чрез заповед.
Докато акциите са документ за собственост, облигациите са документ за дълг. Когато предприемач продава облигации, това означава, че сключва облигационен заем. Изкупуването на собствени облигации се извършва с цел предсрочно погасяване на заема, а изкупуването на чужди облигации - с цел получаване на доходи от лихви или ценови разлики. Чрез облигационните заеми се набират допълнителни парични средства, т.е. това е начин за привличане на чужди капитали.
Когато дадено предприятие емитира облигации, всъщност извършва операции по продажби чрез публична подписка или чрез участието на посредник, най-често банка.
Облигации могат да се продават на по-висока или по-ниска цена от номиналната. При по-висока цена имаме положителна разлика /премия/, а при по-ниска - отрицателна разлика /отбив/. Премията се отразява по с/ка 108, а отбива - по с/ка 109.
С положителната или отрицателна разлика, получена между продажна и номинална стойност, пропорционално на изкупените облигации при настъпването на падежния срок, се увеличават съответно приходите или другите извънредни разходи. Изкупените обратно облигации се унищожават.
Необходимо е да се отрази лихвата по ползвания заем. За начисляване на лихва служи с/ка 621. Тя се дебитира с определената сума срещу кредитиране на разчетна с/ка 496. При действителното изплащане на лихвата, разчетната сметка се закрива, а разходната за лихви се приключва с Печалби и загуби от текущата година, която отчита крайния финансов резултат от дейността. Аналитично отчитане може да се извършва чрез подсметки към последната за получаване на информация за произхода на печалбата или загубата по дейности и други източници.
Облигационните заеми се отчитат по с/ка 153. Тя е пасивна и отразява задължения срещу получени средства от продажба на облигации. Кредитира се при продажба на облигации по номинал, а се дебитира при изплащане на тиражираните /изкупени/ облигации. Крайното кредитно салдо показва частта от непогасения заем.
Към тази сметка могат да се разкриват аналитични:
с/ка 1531 - краткосрочни облигационни заеми
с/ка 1532 - дългосрочни облигационни заеми
с/ка 1533 - облигационни заеми в нетиражирани облигации
с/ка 1534 - облигационни заеми в тиражирани облигации

При изкупуване на чужди облигации положителната или отрицателна разлика между продажна цена и цена на придобиване се отразява по с/ки 723 и 623. Обезценката на облигациите се нанася също по с/ка 623.
При получена лихва по предоставения заем се кредитира с/ка 721. В края на отчетния период тя кореспондира със с/ка 123.
Облигационният заем се води задължително по номинална стойност.
Особен вид облигации могат да се конвертират в акции. Тогава се съставя следната счетоводна статия:
Дт 511 / Кт 513 със съответната сума,
където:
с/ка 511 - Акции
с/ка 513 - Облигации

сряда, 14 юли 2010 г.

Бизнес с акции


Докато се опитвам да представя поредния материал, един анекдот напомня за себе си: Мъж попитал своя приятел как върви търговията, а онзи му отговорил, че върви на зле, защото тези, които имали много пари били неграмотни, а тези, които били грамотни, нямали пари...

Стандартите за грамотност са различни, а причината за недостатъчно добрата финансова грамотност може би трябва да се търси в училищата.
Същността на акционерното дружество се състои в това, че капиталът е разделен на акции. Акцията дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Емисионна стойност - акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала. Тя не може да бъде по-малка от номиналната стойност, но могат да се записват акции и на по-висока стойност от номиналната. Разликата между номинална и емисионна стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Следващият пример илюстрира продажба на акции:

Инвестиционно дружество притежава участие в друго акционерно дружество 2500 бр. акции с балансова стойност 2 лв. и номинал 1 лв. за всяка акция.
Дружеството продава чрез фондовата борса 800 акции по продажна цена 3 лв. за акция. Сумата е получена по банковата с/ка на дружеството.
Изплатен е по банков път брокерски комисион на инвестиционен посредник в размер на 300 лв.
В края на отчетния период борсовата цена на акциите според борсовия бюлетин на фондовата борса е 2,50 лв.
Иска се: да се осчетоводят стопанските операции.

Продадени акции:

Дт с/ка 503 - 2400 лв.
Кт с/ка 222 - 1600 лв.
Кт с/ка 113 - 800 лв. (цена по номинал),

където:
с/ка 503 - разплащателна сметка
с/ка 222 - дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия
с/ка 113 - инвестиционни резерви

Изплатен брокерски комисион:

Дт 113 / Кт 503 - 300 лв.

Приключване на отчетния период:

Дт 222 / Кт 112 - 850 лв.

След продажбата остават 1700 акции. Умножени по балансовата стойност, те ни дават сумата от 3400 лв. Борсовата цена е по-висока - 2,50 лв. за акция. 1700 х 2,50 = 4250 лв. От борсовата цена изваждаме балансовата, за да получим сумата на преоценъчния резерв, която е 850 лв. С нея се кредитира с/ка 112.

---------------------------------

Друг пример:

Инвестиционно дружество купува на фондовата борса 2000 акции по покупна цена 4 лв. за една акция при номинал 1 лв. в оборотен портфейл. Сумата е платена по банков път.
На централния депозитар е платена такса в размер на 20 лв. Начислен е брокерски комисион на инвестиционен посредник в размер на 200 лв.
Борсовата котировка на акциите е 4 лв. за една акция.
По-късно инвестиционното дружество продава 2000 акции по продажна цена 4,50 лв. за акция. Сумата е постъпила по банкова сметка.

Закупени акции:

Дт с/ка 511 - 8220 лв.
Кт с/ка 503 - 8020 лв.
Кт с/ка 499 - 200 лв.,

където:
с/ка 511 - Акции
с/ка 499 - Други кредитори

Обяснение: В с/ка 503 е включена стойността на сделката и платената такса на централния депозитар, а с/ка 499 съдържа начисления, но неизплатен все още брокерски комисион.

Начислени разходи по придобиването на акциите:

Дт 623 / Кт 511 със сумата от 220 лв.

Продадени акции:

Дт с/ка 503 - 9000 лв.
Кт с/ка 511 - 8000 лв.
Кт с/ка 723 - 1000 лв.,

където
с/ка 723 - приходи от операции с инвестиции
---------------------------------------

Понякога се случва инвестиционно дружество да изкупи даден запис на заповед. Записът на заповед е кредитно платежно средство - едностранно безусловно поето задължение, облечено в законоустановена писмена форма, по силата на която издателят поема задължението да заплати на падежа на друго лице определена парична сума. Той е платим с предявяването на документа. Но, за да е валиден пред съда, за всеки конкретен случай се изготвя от адвокат и в него се посочват всички задължителни реквизити. След като сумата от документа бъде издължена, той се унищожава в присъствието на издателя. Ако сумата се плаща на вноски, се прави периодично преиздаване на записа на заповед, като се отразява намаляването на задължението. Това може да се отрази и чрез разписка.

Пример:

Инвестиционно дружество изкупува запис на заповед за сумата от 1600 лв. Погасителната стойност на записа на заповед е 2000 лв. Сумата е платена от банковата сметка на дружеството.

Изкупуване запис на заповед:

Дт 223 / Кт 503 - 1600 лв.,

където:
с/ка 223 - ценни книжа

Очаквани вземания:

Дт 229 / Кт 725 - 400 лв.,

където:
с/ка 229 - други дългосрочни вземания
с/ка 725 - финансови приходи за бъдещи периоди

Важно е да се определи покупката на полица какъв срок на падеж визира. Трансформирането на парични наличности в парични еквиваленти се отразява съгласно НСС 7.
В конкретния случай имаме изкупуване на задължения.

понеделник, 12 юли 2010 г.

Творческа изобретателност


Всички манипулации се режисират от високо управленско ниво и няма нито едно мениджърско решение, което да не може да бъде осчетоводено. Висшите директори често разполагат и със специална счетоводна програма, проектирана по такъв начин, който дава възможност на счетоводителите да "преодоляват" рамките на счетоводната система, без да оставят следи. Това нарушава общоприетите счетоводни принципи, тъй като преадресира приходите и разходите за определените постановки, като в същото време се увеличава или намалява печалбата. Фиктивното увеличаване на печалбата е в интерес на компаниите, котиращи се на Уолстрийт, а фиктивното намаляване им е необходимо за данъчни цели. Две най-известни манипулации, като "търкаляне на разходите" и "търкаляне на приходите", напомнят за себе си, когато разходите се прехвърлят от настоящите към бъдещи периоди и, съответно, приходите, отнасящи се за бъдещи периоди, се отчитат като текущи. В края на отчетния период "изтъркаляните" средства "напомпват" печалбите. Сега им разменете местата и вижте какво ще се получи.

За одиторите остава нелеката задача да открият "червените лампички" в резултат на неправилно отчетените стопански операции.

понеделник, 5 юли 2010 г.

Кутия със символи


Законите на Вселената управляват всичко. Животът ни е основан на неограничена свобода и нашите действия определят избора ни. Все едно държим в ръцете си шоколадова бонбониера и всяка една бонбонка в нея е част от нашия живот. Никога не знаем какво ще открием в кутията, докато не я отворим...

Идваме на този свят с вродена интуиция и всеки за себе си решава доколко да подреди живота си - според усета, начина на пренареждане и управление на личното пространство. Същото нещо важи и за бизнеса. Там ефективността зависи от грамотното планиране и непрекъснатия контрол при изпълнението.
В началото на всяка календарна година се извеждат началните наличности на материалните запаси, с които фирмата разполага в момента. При повече артикули обаче воденето на такъв регистър става доста сложно и нараства вероятността от грешки при отчитането. Затова се съставя Отчет за продажбите с рекапитулация за избран период /месечен или тримесечен/, който извежда съвкупната себестойност и общите приходи от продажби. Отчетът за продажбите е вторичен счетоводен документ и представя обобщена информация за сумата от цените на придобиване на продадените стоки, която се осчетоводява като разход за дейността; сборът на сумите по продажни цени - осчетоводява се като приход от продажби и съвпада с месечното извлечение по касов апарат; оставащите количества стоки се прехвърлят като начални количества за следващия отчетен период; разликата между доставна и продажна цена определя печалбата и служи за анализ на рентабилността на отделните стоки.
В някои предприятия вместо Отчет за продадените стоки ползват Стокови разписки. Самото предназначение на Стоковата разписка е да документира наличност, а не реализация. И в такъв случай е възможно непризнаване на такава отчетност.
При сравнение тук нямаме избор на по-изгоден вариант, а на правилен подход за вярно представяне на дейността. Тъй като целта на всеки един търговец е нарастването на приходите осезаемо да изпреварва планираното увеличаване на разходите, с което се постига една по-добра рентабилност, тя би могла да бъде достатъчен стимул за умело отчитане сводката на данни.
Докато в процеса на своето съществуване изборът, който правим, влияе и променя всички аспекти на живота ни, в същото време има неща, които не можем да променим, а да приемем като неизбежна част от него.