петък, 23 декември 2011 г.

Линията на гениалността

Усилията определят гения. Без значение от коефициента на интелигентност. Достатъчно е да изчезнат прагматизмът и здравият разум... Доказано е, че човек с коефициент на интелигентност 150, ползващ само 3% от мозъчните си клетки, постига резултат 4,5. А човек с нисък коефициент на интелигентност може да бъде гениален в своята област, ползвайки 10% от възможностите си.
КИ измерва природната интелигентност на човека, но реализацията зависи от това колко процента ще използваме. Защото най-великите моменти в живота се постигат с постоянство. А когато се мисли мащабно, се постигат велики дела. Пътят на Независимостта е дълъг, но това е най-добрият начин на живот и всичко започва с добро управление на ресурсите, с много вяра, с надеждна система за всичко непредвидимо и използване на подходящи инструменти...

петък, 18 ноември 2011 г.

Мониторинг


Въпросите, свързани с чувствителността към рисковете, които носят, често предизвикват и възможности, създадени с цел подобряване на различни политики и практики. Данните и анализите, отговорностите и правата са инструменти на ключовите събития и крайните резултати.

Продължение и надграждане на постигнатото е възможно чрез отразяване на специфичните аспекти и проучените нагласи.
Даден проект цели да подкрепи прилагането на определена политика, поемане на ангажимент и рационално да използва ресурсите за постигане на ефективно изпълнение на поставените задачи; да развие партньорски взаимоотношения, както и да насърчи създаването на благоприятни условия за реализация.

сряда, 26 октомври 2011 г.

Покритие за Вашите мечти


Какво трябва да знаем за рекламата:


1. Рекламата на две страници е по-ефективна от тази, която е само на една страница.
2. Рекламата на половин страница е по-малко ефективна от тази на цяла страница.
3. Цветната страница е по-ефективна от черно-бялата.
4. Рекламата на първа или последна страница на едно издание е еднакво ефективна.
5. Броят на читателите не намалява при многократни публикации в едно и също издание.
6. Снимковата реклама е по-ефективна от рисуваната.
7. Рекламата с действащи лица е най-ефективна.

Интересен факт:
Реклама на кафе за първи път се появява през 1625 г., на какао - през 1657 г., а на чай - през 1658 г.

четвъртък, 1 септември 2011 г.

Промени в условията за пенсиониране


Те касаят придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За 2011 г. за жените, навършили 60 г. и с 34 г. осигурителен стаж, са изпълнени необходимите условия и те придобиват това право. За мъжете, съответно, са необходими навършени 63 г. и 37 г. осигурителен стаж, за да се пенсионират до края на годината.
До 2020 г. се запазва изискуемата възраст за пенсиониране, а стажът се увеличава с по 4 месеца всяка година, като през 2020 г. за жените ще са необходими 37 г. осигурителен стаж, а за мъжете - 40, за да се пенсионират. Това положение се запазва до 2027 г.
Ако някой не може да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по горните условия, то до 31.12.2020 г. той придобива това право при навършени 65 г. и не по-малко от 15 г. осигурителен стаж. От 2020 г. възрастта ще се увеличава...

понеделник, 18 юли 2011 г.

Гражданско обединение


Представлява свободно сдружение и целта му е свързана с формиране и изразяване на общественото мнение и воля по демократичен начин.

Създаването му изисква подписите на 7000 души, а минимум 4% от всички гласове са необходими, за да е политически активно.
Структурата му се състои от Председател и Политичеки съвет, чиито длъжности са избираеми.
Обикновено човек застава зад каузата на някого, който му е симпатичен и често, при определени условия, именно симпатиите към личността надделяват. Това инициира желание за по-активно присъствие на избраната личност в съдбата на симпатизантите.

вторник, 12 юли 2011 г.

Неперсонифицирани дружества


Създадени са в съответствие със Закона за задълженията и договорите. Съдружниците се осигуряват по желание.

Причината е, че в Кодекса за социално осигуряване не е предвидено задължение за самоосигуряването им, както за съдружниците в търговските дружества.
Тези дружества са особени субекти и имат малко допирни точки с регулациите на Търговския закон. Следователно, за да има основание съдружникът в неперсонифицираното дружество да се осигурява, трябва да получава от дружеството доход от трудова дейност. С други думи, самото дружество трябва да сключи трудов договор с него за изпълняване на определена дейност или съдружникът да работи без трудово правоотношение с възложител дружеството. Във втория случай има право да се осигурява само за пенсия.
Осигуряването се вписва в осигурителна книжка и ежегодно се заверява от длъжностно лице в НОИ по отношение на осигурителния стаж и осигурителния доход, посочени в нея. Здравното осигуряване е задължително, ако не е осигурен на друго основание и засега не се вписва никъде, освен в платежните документи.

вторник, 19 април 2011 г.

Четирите нива на успеха


Казват, че практиката е по-добра от всяка една теория и наистина имат право. По този начин ние се развиваме в професионално отношение, но е необходимо да покрием дадено ниво в рамките на определен период от време.

Специалистът от първо ниво може да се сравни с някого, когото са научили да включва рентгенов апарат, например, и да прави снимки. По аналогия това може да бъде счетоводител, когото често връщат да поправя грешките си.
На второ ниво този специалист е техник, умее да прави качествени снимки и да ги разчита, т.е. счетоводителят вече се е научил да изготвя точни отчети и няма проблеми с институциите.
На трето ниво той е лекар, който поставя диагнози и предписва лечение - ценен помощник, консултант или съветник, спомагащ за оздравяването на организацията или проявяващ креативна мисъл при други важни негативни тенденции.
Четвъртото ниво е доста престижно - познанията граничат с тези на генното инженерство и такъв специалист е истински виртуоз - може да отклони негативните последици от всяко едно управленско решение и да запази положителната репутация на предприятието.

петък, 18 март 2011 г.

Public relations


Изразът датира от 1807 г.

Това изкуство се разглежда като разновидност на мениджмънта, защото дейността засяга сферата на ценностите, но, тъй като действителността е винаги по-сложна от теорията, реалните обстоятелства не трябва да се идеализират. Да се играе по правилата, които диктуват обстоятелствата винаги е по-леко, отколкото да направим опит да ги преборим. Всичко това изисква творческо начало и креативно мислене, защото всеки един проект е ексклузивен, а не типов.
PRs засягат имиджа. Той е ключова категория, а не просто модел или конструкция и в никакъв случай не е статичен. Имиджът е нещо, специално измислено, някакъв образ, който създава определено впечатление. Такава е природата на образното възприятие.
Рисувайки даден образ, можем да "затворим" очи за детайлите, които ни пречат или неволно да преувеличим положителните характеристики, за да се получи желаната визия.
Умението да-се-гледа-света-през-розови-очила има своите силни страни, но по принцип сме длъжни да се опираме на реалните факти. Иначе, заемайки се с чиста идеализация, обричаме всичко на провал.
Недостатъци винаги ще има. Зaтова режисурата много помага в случая. Например, една пресконференция можем да я разгледаме като PR-акция (имиджова програма), защото, ако само се информира пресата, това ще е една крайно непрофесионална постановка за целта. Необходими са и достатъчно измерими параметри, тъй като строгият жанр предполага точно разпределяне на ролите...

четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Секторна координация


Специални регламенти и минимални стратегически насоки определят референтната рамка, по която се осъществяват приоритетните цели в различни сфери на дейност. Основните принципи, които я

съпътстват, подобряват процеса за извършване на по-атрактивна работа.
Концентрацията обикновено предполага насочване на необходимата подкрепа към определена приоритетна цел с оглед повишаване на ефективността.
Партньорството обхваща близко сътрудничество с цел взаимодействие, съобразно неговите възможности и практика за постигане на общ резултат.
Планирането е свързано с поставяне на срокове за всяка отделна задача.
Допълването е необходимо условие в процеса на работа, като без да се замества основната структурирана помощ, се допълва с подходяща такава.
Интерес представлява определена инвестиция или работа, насърчаването на която води до подобряване на работни места, социално териториално измерение и повишава привлекателността на направения избор.

Основна схема при работа с проекти:
1. Резюме на проекта
2. Заглавие
3. Име и местонахождение на организацията
4. Размер на финансиране
5. Цели
6. Описание на дейностите
7. Методология
8. Продължителност и план за действие
9. Очаквани резултати
10. Бюджет на проекта
11. Информация за кандидата
12. Капацитет за управление и изпълнение на проекти

Проектов цикъл:
1. Разработване на проекта
2. Преглед и техническо одобрение
3. Оценка
4. Сключване на договор
5. Изпълнение и текущо наблюдение
6. Приключване на проекта

Полезни връзки:
http://eufunds.bg/
http://eurofunds.bg/
http://evroprogrami.com/
http://www.government.bg/
http://evrofondove.start.bg/
http://ope.moew.government.bg/
http://opcompetitiveness.bg
http://ef.mlsp.government.bg
http://www.mzh.government.bg

понеделник, 24 януари 2011 г.

Ефекти на ресурсното портфолио


Дори с оскъдни налични ресурси може да се постигне определена ефикасност, ако вземаме под внимание най-важните елементи на икономическата теория и прилагаме гъвкав мениджмънт.

Ние винаги търсим максимално удовлетворение от даден продукт, а сравнителното преимущество ни помага да определим кои ресурси са икономически най-подходящи, като паралелно с това оценяваме променящите се условия и бързо се адаптираме към тях.
При намаляване на възвращаемостта дадено променливо вложение се съотнася към постоянен фактор и променливите ресурси се добавят към постоянните дотогава, докато напълно се покрият добавените разходи от последната единица променлив ресурс.
С оглед съществуващите условия се избира икономически най-оправдания метод, отчитайки физическите характеристики на всеки един фактор и свързаните с него разходи. Това важи с пълна сила при въвеждане на нови технологии. Но е трудно да се определи какво точно да се изостави и какво да се възприеме.
Стойността на всеки нов избор се равнява на стойността на пренебрегнатата най-добра негова алтернатива. Всеки сам решава как да измерва алтернативната цена – в пари, в икономии на труд или по друг начин.
Очакваният принос от дадена дейност най-общо трябва да надхвърля алтернативната цена на използваните методи - това определя икономическият избор. Например, ако две дейности се намират в конкурентни отношения, добиват различен относителен дял. Но, ако те са взаимно допълващи се, увеличението, което се наблюдава при едната, е характерно и за другата.