събота, 30 октомври 2010 г.

Банков кредит


Кредитът представлява привлечен капитал, който се разходва по предназначение. Прибягването до кредит трябва да е предварително добре обмислено, да не се рискува излишно и да се състави план в случай на извънредна ситуация. Кредитополучателят разполага с тези средства за определен период от време и доброволно се задължава да върне повече, отколкото реално ползва. В това "повече", освен предвидените лихви, се включват и някои други такси, които не винаги са оповестени, а в условия на криза е много трудно да се покриват техните стойности. Това е и причината кредитните институции да притежават немалко имоти и оборудване за продан.


Кредит, отпуснат за срок по-малко от 12 месеца, се класифицира като краткосрочен, а всички останали са дългосрочни.

Счетоводните сметки, които се използват за осчетоводяването на отпуснат банков кредит са:
С/ка 151 - получени краткосрочни кредити
С/ка 152 - получени дългосрочни кредити
С/ка 621 - разходи за лихви в левове
С/ка 624 - разходи за лихви във валута

При отпускане на дългосрочен кредит и постъпване на сумата по разплащателната сметка, необходимата счетоводна статия е: Дт 503 / Кт 152

При разходване на парите за дейността: Дт гр.60 / Кт 503

При погасяване на части заедно с полагащата се лихва: Дт 152 и 621 / Кт 503

При ползване на няколко кредита едновременно, могат да се разкрият допълнителни сметки за по-аналитично представяне на информацията.

При просрочени заеми се съставят следните счетоводни статии:
Дт 1511 / Кт 1513 - за просрочие на краткосрочен заем в левове
Дт 1512 / Кт 1514 - за просрочие на краткосрочен заем във валута
Дт 1521 / Кт 1523 - за просрочие на дългосрочен заем в левове
Дт 1522 / Кт 1524 - за просрочие на дългосрочен заем във валута

При начисляване на лихва за ползван заем се съставя следната счетоводна статия: Дт 621 / Кт 496
При изплатено задължение от разплащателната с/ка към разчети по лихви:
Дт 496 / Кт 503
В края на отчетния период се приключва с/ка 621:
Дт 123 / Кт 621 със сумата по изплатената лихва

При отпуснат валутен заем възникват курсови разлики при покачване или намаляване курса на валутата. Измененията се отчитат по с/ки 624 и 724.