вторник, 29 декември 2020 г.

Необозрима дистанция*

Не е време за преглед, нито за упражняване на мисъл. Усилията, които полагаме, за да оценим нещо положително, е своеобразен опит да се разбере алегоричния двойник, който не може да сподели нищо за себе си, понеже не говори езика на времето. Вместо това този двойник може да преживее истинско обезличаване заради дистанцията. 

И вече като един не-натрапник в очите на другите щрихира вътрешната си прогноза, удължаваща тревогата според преживяното през отворения прозорец. Това е като да гледаш минаващия човек по улицата, стъпващ всеки ден в една и съща кална локва, или като пълно затваряне без времеви период, в който ситуацията престава да носи предимства. Денят, който се повтаря постоянно, конвоиращ метода на опитите и грешките, ни кара да прозрем с колко време за губене всъщност разполагаме. 

В свят, в който животът започва по един и същ начин, появата на подходяща ниша на времето изисква адекватно съвпадение за промяна. За да можем да се разпознаем между другите. За да изчезне плашещото в разговорите. За да тръгне времето отново. 


----------------------------
*Когато линиите се сближават, това означава, че промяната на цените се забавя и настъпва консолидация.

петък, 1 февруари 2019 г.

Оценка на въздействието

Една поразително всеобхватна тема, която засяга популярни жанрове, разкрива биографии, добавя рецензии, прави оценки и взаимовръзки на разнообразните звукови творения, е тази за музиката. А това е обширен каталог с познания, удобно синтезиран, според музикалния източник. Най-живият, бързо разрастващ се и трудно откриваем диамант в лабиринта от модерни звучения, пресъздаващи различните елипси с чертички и ключове в привлекателни мелодии, загърнали смислени текстове.

Музика, която се прави само от хора с бели престилки, специализирани да работят с професионално оборудване и музикален софтуер. Тази музика е още един скъпоценен камък в короната на емблематичния колос с изкусна дизайнерска визия. Неговият уникален глас озвучава умелите импровизации, които създава, огласявайки житейски истини и решавайки трудни проблеми, третиращ жанра със заслужено достойнство и уважение.

Гореописаното се отнася до талантливия млад певец и композитор Кристиан Костов, утвърждаващ се от ден на ден като един от най-добрите професионалисти.

В текстовете му кристализират решения, а мелодиите вибрират с честотата на индивидуална музикална гама, която влияе на всеки човек.

Вече има умопомрачителни резултати за въздействието на музиката върху последиците от получен шок. Защото това е музика, която нарежда биоенергетични звуци - тези, които фигурират в разработките на специалистите от областта на науката. Диапазонът от положително въздействие на тази биоенергетика на човека по важност застава едва ли не до генетичните отпечатъци по своя ефект. И това не е занимателен доклад, а сериозно научно постижение зад проектираните кулиси. Това е музика, която превръща математиката във вибрации.  И този език е универсален. Той е понятен и може да оживи всяка една представа от Коледа до ракетните двигатели.

Гениалността и изобретателността са необходими за науката, защото центърът на информация регистрира основните статистически данни за най-важните постижения в технологичния свят. Абсурдът в патентите го доказва. Доказват го и 500-те години от науката, пълни с грешки. Това е така, защото в общността на скептиците е трудно да се създаде лаборатория, за да се докаже нечие постижение. Носителите на Нобелова награда понякога съжаляват, че са позволили техните постижения да бъдат възпроизведени.

Тези от вас, които обичат константите и уравненията, както и други трудни за запомняне неща нямат нужда от урок по наука в уеб. Започвайте да проектирате своя приказен свят. Или елате да го изградим заедно с разтърсващия глас и вълшебната музика на Крис, която среща революционен отклик с толкова силно ударение в международните новини. Истински успелият юноша, който провокира мисленето в изкуствата, бизнеса, стила на живот, науката, политиката, технологиите по много специален начин.

Крис става световно известен с изпълнението си на песента Beautiful Mess по време на участие в Евровизия 2017.  Това е песен точно за неговия топъл глас.

Много експерти могат да ви предложат съвет за кариерата, но малцина са тези, които действително ще ви извадят от черната дупка и излекуват болката от непосилен житейски урок. А това е огромен ресурс за всички ни - без тестове за IQ, без съвети за преговор, без учебни програми...
Сега Крис е в Чангша - Китай. Нека му пожелаем успех!
Заетост: Участие в популярния музикален конкурс Singer 2019.

Класация:

понеделник, 19 ноември 2018 г.

Регламентите като съвкупност от регулиращи норми и постановки

Регламентите представляват процедурни правила, чрез които се регулира организацията на работа, провеждането на сесии в международни конференции и изготвянето на методики, прилагащи се при утвърждаване на важни решения по тях. Обсъждането и изготвянето на тези регламенти се осъществява от подготвителния екип на конференцията или от спомагателния такъв на самата организация. Процедурните правила съдържат постановки за начина на свикване и място на провеждането на сесии за различните представителства, определят правата на наблюдателите, както и статута на поканените организации.

Създават се специални спомагателни екипи, отговарящи за документацията, административните и финансови въпроси по време на официалните работни срещи. Тези екипи решават по какъв начин да се проведат планираните заседания, в какъв ред да се разглеждат различните въпроси и дали да се приемат предложения и поправки. За всяко решение определящо е квалифицираното мнозинство. Но решения могат да се приемат с акламация или консенсус. Възникналите разногласия се отнасят до членовете на международната организация, в случай че участниците в конференцията не могат да ги решат сами. 

Международното търговско право, международното валутно-финансово право, правото на научно-техническо сътрудничество, както и правото за преобразуване на съществуващите икономически отношения, с цел създаване на нов международен ред, регулират сложните процеси, водещи до образуване на отделни правни общности от типа на Европейския или Евразийски съюз.

петък, 9 ноември 2018 г.

Сътрудничеството - общ принцип в международното право

В Устава на ООН е закрепен принципът за сътрудничество относно международни решения от икономически, социален, културен и хуманитарен характер. Международноправната теория за придобити права остава в сила дори след смяна на териториалния суверен. Тази адекватна и своевременна компенсация лежи в основата на общопризнатия принцип в международното право. Конвенцията за привилегиите и имунитетите предвижда различни споразумения в практиката на представителствата.

Допълнителни специални привилегии се предоставят на двустранна основа. Специалните права имат действие на определена територия, където са разположени структурите на съответните организации. Режимът на преференциите може да бъде различен в зависимост от развитите отношения на двете страни. При формиране на нови договорни норми определено влияние оказват и прецедентите.

Сътрудничество може да се осъществява в различни сфери и под различни форми. То може да бъде признато де факто и де юре. Липсва общоприета форма за признаване де факто. При признаване де юре то е пълно и окончателно.

петък, 2 ноември 2018 г.

Еволюционно стопанство

Стопанство, чийто съвкупен нетен продукт се консумира, не осъществява растеж. Моделът е статичен и при него реинвестициите не носят никакви подобрения. Паричният и стоковият кръгооборот в едно затворено стационарно стопанство без държавна намеса има брутни инвестиции, амортизации или реинвестиции, доходи от несамостоятелно работещи, доходи от предприемачи (доход от собственост) и консумация. Това обаче е нереалистичен теоретичен модел.

Еволюционното (развиващо се) стопанство притежава положителни нетни инвестиции. При него брутните инвестиции надхвърлят разходите на амортизациите и частните домакинства спестяват повече. Тъй като националният доход се създава в предприятията, неговият резултат се формира от сметката на загубите и печалбите. Формираната стойност се получава от разликата между продажбите и запасните инвестиции, а също така и от амортизациите и покупката на материали и услуги от други предприятия. Доходът на производствените фактори представлява сума от разходите за консумация и нетните инвестиции. Ако се отдели консумацията от националния доход, остават спестяванията. Оттук се извежда и уравнението на Кейнс, че те са равни на инвестициите. Националният доход не само се разпределя, но той се включва отново в стопанския кръгооборот.

Моделът на затвореното еволюционно стопанство с държавна намеса въвежда нов елемент в него. От стопанството се отнемат парични средства под формата на данъци и такси, а се получават във вид на субсидии и дотации. Ако държавата повиши индиректните данъци по време, когато изплаща субсидии, то доходът на човешките производствени фактори в предприятията ще е равен на печалбата от оборота (вкл. запасни инвестиции), след като от нея се извадят предварителните дейности, амортизациите, индиректните данъци и субсидиите. В крайна сметка нетният обществен продукт винаги е по-голям от националния доход, който се получава като от брутния вътрешен продукт (БВП) се приспаднат реинвестициите. БВП не е точен критерий за благосъстояние, тъй като може да бъде завишен (не вкл. социалните разходи) или занижен (продукти и услуги, които не се появяват на пазара). Независимо от това той е възприет като интернационален критерий за благосъстоянието на нациите.

сряда, 16 август 2017 г.

Икономическа политика

Стопанските възможности винаги са взаимосвързани с обществените въпроси. И подсферите на обществото са преплетени помежду си по толкова много линии, че не могат да бъдат обособени в достатъчна степен, тъй като те се проникват взаимно и оказват многопосочно действие.

Създадените от обществото организации, които се занимават със задоволяване на различните потребности на хората, всъщност са икономически институции. В зависимост от степента на икономическата задоволеност, при едно определено техническо равнище, икономически растеж е възможен само в резултат на положителни нови инвестиции.

Трите основни икономически цели на обществената политика са:

1) стабилност на ценово равнище
2) пълна заетост
3) външноикономическо равновесие

Това е т.нар. магически триъгълник, където възникват три 'полета на напрежение'. Ако към този триъгълник обаче прибавим

4) планиран икономически растеж,

то тези полета са вече шест, а триъгълникът се трансформира в магически квадрат.

С добавяне на още две цели:

5) желание за по-добро разпределение на доходите
6) съхраняване на здравословна околна среда,

четириъгълникът ще придобие форма на шестоъгълник, а полетата на напрежение ще станат 15.

За да се появи обаче хармония между целите, две или повече цели на стопанската политика трябва да бъдат постигнати едновременно.

понеделник, 21 март 2016 г.

Псевдопамет

Сънищата символизират безсъзнателните потребности на хората. Причината за съня е събраният в кръвта хипнотоксин. Изумително е, че много решения са открити по време на сън. Като химическата структура на бензола, например. 
В съня обаче може да се види само това, което е било преживяно. Тъй като сънотворните лекарства нарушават нормалната му структура, във фаза на парадоксален сън спящият преживява собствените си страхове. 
Отговори на определени въпроси не могат да се получат от нищото или по интуиция. Необходими са данни. Анализът на коефициентите проучва задълбочено информацията. Във връзка с това е важно да се тълкуват правилно числата.