вторник, 7 септември 2010 г.

Примерни калкулации на разходите в различните предприятия


Промишлена дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- брак
- други

 

Търговска дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- фири в допустими норми
- други


Строителна дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- експлоатация на строителните машини
- други


Транспортна дейност
- горива и смазочни материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- експлоатационен ремонт
- други


Селскостопанска дейност
- семена и посадъчен материал
- торове (минерални, органични)
- фуражи
- медикаменти и препарати за борба с болести и вредители
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- спомагателна дейност
- напояване и мелиорации
- други


Научна и внедрителска дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Комунална дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Съобщения
- материали
- горива и енергия
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Спомагателна дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Общопроизводствени
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- командировки
- охрана на труда
- други


Управление
- заплати
- осигуровки
- амортизации
- охрана на труда
- командировки
- лек транспорт
- канцеларски материали
- външни услуги
- данъци и такси
- други


Бюджетни предприятия
- заплати
- осигуровки
- канцеларски материали
- командировки
- учебна и научноизследователска дейност
- обзавеждане
- храна
- медикаменти
- постелен инвентар и облекло
- охрана на труда
- стипендии
- месечни добавки за деца
- отглеждане на деца
- издръжка на лек транспорт
- пощенски, телефонни и др. услуги
- ремонт
- еднократна помощ при раждане
- други