понеделник, 28 септември 2015 г.

Право на Европейския съюз

Нормативните актове се издават от Съвета на министрите след консултации с Европейския парламент. Това право включва международни учредителни договори, договори за изменения, законодателството на Европейския съюз и решенията на Европейския съд. 
Всички разпоредби, които са с директно приложение, имат преимуществена сила пред националните закони. Но не всички участници приемат напълно клаузите на някои от договорите. Принципиален проблем, например, се решава чрез законодателни мерки на национално ниво в случаите, при които не са необходими такива на ниво ЕС. 
Законодателството на ЕС е под формата на наредби, директиви и решения. Правилата са директно приложими. Директивите поставят изисквания за постигане на определени резултати чрез промяна на вътрешното законодателство. Решенията са изцяло законообвързващи и визират определени държави или лица.

понеделник, 17 август 2015 г.

Организационна система

Всяка една прогноза се базира на определени данни и може да доведе прогнозираната ситуация до подсилване на развитието. Ако се предскаже повишаване на цените, всички ще започнат да търсят повече при по-ниски цени и по този начин ще се предизвика инфлация. Ако се предскаже увеличаване на безработицата, работодателите ще започнат да пестят повече средства.
Много учени по икономика се опитват да отговорят на въпроса как се получава стопанският възход и упадък. Създадени са 200 теории, включващи и тези за кризите.
Чрез фискалната политика (политика на постъпления и разходи на държавата) се управлява конюнктурата. Но правителствата често си служат с психологически въздействия. Те включват апели за въздържане или разпространяване на оптимистични прогнози. Kогато държавата се обремени с дългове, се прилага политика на дефицита. Антициклична фискална политика държавата провежда с цел повишаване на данъците и ограничаване на разходите, с което се избягва 'презагряването' на конюнктурата в подем. При спад в конюнктурата данъците се намаляват и се увеличават разходите.
Най-важните цели обаче се постигат с помощта на магически квадрат: стабилност на нивото на цените, пълна заетост, външноикономическо равновесие, непрекъснат и съобразен икономически растеж.

сряда, 15 юли 2015 г.

Конюнктурно развитие

Според хелиополската система името 'Атум' произлиза от корен, който означава едновременно 'да не бъдеш' и 'да бъдеш напълно', което съответства на двойствеността на нещата...
Икономиката се движи на вълни. Те обаче не са следствие от една-единствена причина. Предпоставките за това са много, но тези движения са резултат преди всичко от липсата на планиране от страна на стопанските субекти. Така че отделните планове, по правило, не съответстват на общото цяло.
Върху конюнктурното развитие на икономиката оказват влияние:
1) Държавата, която е в състояние да повиши заетостта и приходите. Тя е тази, която може да улесни подема в конюнктурата чрез повишаване на емисиите, което по този начин повишава общото търсене на стоки и инвестиции.
2) Централната банка - увеличаване количеството на парите финансира допълнителното търсене на инвестиции и на стоки за потребление. В същото време може да се намали цената на лихвата.
3) Предприятията - взимат решения за използване на инвестициите. Но тези решения зависят от доверието в бъдещата стопанска политика на правителството и централната банка. 
4) Социалните организации - влияят върху действителната ситуация за печалба на предприятията.
5) Домакинствата - влияят ограничено върху производствените решения (тъй като предприятията се опитват да управляват потреблението с помощта на модерни маркетингови мерки), въпреки това упражняват влияние когато се увеличава потреблението (тогава най-напред се повишава заетостта в индустрията на стоки за потребление, търсенето на инвестиции се засилва и се постига ефект на мултиплициране).
6) Чуждите страни - разширяването на износа допринася за оживяване на конюнктурата.
При всяко безпристрастно коригиране, което се прави, първо се свалят и отстраняват въпросните аспекти, а след това се заменят с правилно подреждане в приложението.

понеделник, 15 юни 2015 г.

Икономика на споделянето

Видимият образ разчита на емоционалността, а даден символ е само елемент от неговото многообразие. Запленени от емоционалния заряд, ние често оставяме на заден план художествената му стойност. 
Новата 'икономика на споделянето' вече се състезава с традиционния бизнес модел. Най-важните теми са тези за здравето и човешките взаимоотношения.
И точно по време на криза това е начин мнозина да увеличат дохода си, да спестят средства или да открият решение на даден проблем. 
Много фирмени сливания и придобивания носят добри парични постъпления на своите собственици и адвокати. Някои фалити също. Мениджмънт консултантите по преструктурирането на компании и счетоводителите получават немалко възнаграждения, както и висококвалифицираните специалисти, изпълняващи спорадични поръчки.
Но бъдещето е на онези компании, чиито мрежи са организирани около клиентите и предоставящи им уеб базиран софтуер за управление. 
Светът се "движи" в цикли от по 18 години. Тези цикли влияят върху разпределението на ресурсите. А в основата на този нов модел на споделяне е възможността за получаване на персонализирана услуга на много по-ниска цена. 
Знаем, че доходът на глава от населението често се използва като мярка за заетостта, респ. за растежа на икономиката ни.
Ако правителството планира определен годишен стопански ръст от 5%, а целта се окаже непостижима, то в следващ момент ще бъдат стимулирани инвестициите посредством субсидии, данъчни облекчения или обществени поръчки. Но ако правителството планира ограничаване на темповете на нарастване на частното потребление с 6% и в края на отчетния период този процент се окаже завишен, ще се повишат данъците върху заплатите и доходите или ще се увеличи лихвеният процент върху спестяванията, за да се постигне баланс и планираната цел да бъде достигната.
При непрекъснато повишаване на цените може да се засегнат някои функции на платежните средства. Затова се предпочитат книжа, които във всеки един момент могат да бъдат преобразувани в банкноти.
Как 1$ се превръща в 1 000 000$? Това е възможно, ако се инвестира по числовия ред на Фибоначи. Същите числа са и отличен спестовен план. За тази цел може да се ползва и редицата на Лукас, а може да изберете и друга каква да е прогресия, чрез която се проявява златното сечение.

понеделник, 11 май 2015 г.

Поток на съзнанието

Съществува модел, който изпитва силата да се проумяват неща, които остават недостъпни за човешкия разум. Затова истинността на знанието се крепи върху непоколебима вяра. Логиката и езикът са аблативни.
Скритите послания се усещат, без необходимост от доказателства и тълкуване. Те са начин за преценка от позицията на личното преживяване. 
Историята не може да се пренапише. Нейното приложение е да разкрива реалността такава, каквато е видяна, преживяна и запомнена, също и да предотвратява съставянето на всякакво погрешно мнение.  Защото не бива да се ръководим от преписа на преписа на самия препис. 
Изследванията в Лабораторията на Живота са напълно логични и често твърде абстрактни. Така че в крайна сметка се постига състояние на чиста случайност. Нелепо е да мислим, например, че магарешкият бодил лекува бодежи по тялото.
Истините, недостижими за ума, могат да бъдат приети само с вяра. Но подобно Откровение се нуждае от рационален начин на представяне. Това се извършва с помощта на аналогии, алегории, символи.
Важно е да помним, че практиката не се ограничава от теорията, а извличаме теорията от градината на практическия опит. Чрез него можем да узнаем, например, какво се случва с тези активи, които имат нулева балансова стойност, но продължават все още да работят.

сряда, 29 април 2015 г.

GSNNI EOOHA TTU

Няма нищо погрешно във вселенската хармония, но логиката и удовлетворението не са критерий за истината. Те са само условия. 
Вгледайте се в едно цвете, а после прехвърлете поглед върху разнообразието от цветове в опашката на пауна. Защо ли? Първото е формата, второто - определен модел с роля да предизвика известни желания.
По аналогичен начин можем да се ориентираме в учебно-аналитичната, контролно-ревизионната, одиторската, консултантската, организационно-управленската и нормативно-методическата дейност. Също така можем да се адаптираме и към сродните им активности в управленско-стопанската, финансовата, кредитната, експертно-консултантската, външноикономическата, научно-методическата, правната, научно-педагогическата област, както и към оценката на собствеността и данъчното облагане.

четвъртък, 23 април 2015 г.

Е0 – Е1 = L

Необятната космическа батерия извлича абстрактната същност на живота. Не по случайност получените 10 заповеди отговарят на етиката. Първата е за единството, втората инициира видение лице в лице, третата се отнася до безмълвието, четвъртата е посвещение, петата засяга покорството, шестата казва да не бъдем сурови, седмата повелява да бъдем чисти, осмата - да бъдем силни, деветата - да казваме истината, десетата - да не сме алчни.
Изворът на истината в хоризонтален или вертикален аспект винаги струи в посока, чиято противоположност определя двете страни на една и съща сила.
Това е като формулата на приятелството. Зад привидността на нещата стои вътрешната реалност. И всяка степен от пътя е център на сила, която се разширява и прелива, за да образува следващия център.

сряда, 15 април 2015 г.

Volte-face

Космическото пространство, Луната и другите небесни тела са общо наследство на човечеството.
Всяка една планета се движи в плоскостта на 'еклиптиката' - кръг, прорязващ небесния екватор под ъгъл 23-27°. 
Планетите, които оказват благотворно влияние са Слънцето, Венера, Юпитер и понякога Нептун. Злосторници са Сатурн, Марс, Уран, Плутон. Луната и Меркурий са неутрални. 
Законите на природата не могат да бъдат нарушавани и при противопоставяне всичко страда в съответствие с това. Животът е способен да оцелее единствено при наличие на физическата природа, независимо от философската спекулация. Защото... напълно вероятно е на Слънцето да обитават същества с тела от огън.
Но в природата често се срещат и парадокси. Според силата на аеродинамическите закони, например, земната пчела не може да лети. Тъй като нейните крилца са твърде слаби за такова тежко тяло. Но тя, естествено, не знае това и спокойно лети, без да подозира KAK по този начин противоречи на законите на физиката.
Най-важните въпроси - 'как' и 'защо'. Един мъдър човек е казал, че този, който знае КАК, винаги ще има работа, но онзи, който знае ЗАЩО, винаги ще бъде лидер.
Интересен е процесът, при който се прогнозират нещата. Например, специалистите по продажби измерват производителността на труда според количеството реализирани стоки или с броя обслужени клиенти. С първия метод не може да се измери точно, защото мерните единици са различни. Вторият метод също е неточен, тъй като имаме различни количества, различна средна стойност и различно време за обслужване на един клиент. Затова най-често се използва формулата реализиран стокооборот към брой търговски работници:
ПТ = СО/брой продавачи
Други специалисти, които имат известни познания и по астрология, биха казали, че за добри продажби е нужен силен Юпитер. Дори биха изчислили точно в кои дни да се продава. Но някои мистици изумяват със своите познания. Как и защо ли? Ами защото... то е като това да знаеш, че не Титаник е потънал век назад, а неговият брат-близнак.

петък, 27 март 2015 г.

Основание за взаимодействие

"Не от тръни берат смокини и не от къпина късат грозде"

Ако няма първичен документ, няма и стопанска дейност. Според стандартната дефиниция, документът е писмено доказателство за дадено юридическо положение. Като носител на факти, свързани с възникнали събития, чрез него се удостоверява, че тези събития действително са се случили. Многобройните събития обаче често 'претрупват живота като барокова рамка за огледало'.
А това е колкото резонно, толкова и мистично. 
Мистицизмът - ясното разбиране за различните възможности на съществуването - е толкова хулен, че се е превърнал едва ли не в синоним за объркано състояние и погрешна духовност. Затова, в една по-далечна перспектива, способността да се променят радикално предишни състояния е жестока. Добродетели и пороци винаги ще има на везната, но само безпристрастността притежава силата да откъсне индивида от стандартите на социалния живот. Понякога обаче добродетелите биват преследвани до такава степен, че те самите се превръщат в пороци. И такава праволинейност винаги е нехуманна, защото накрая индивидът унищожава сам себе си. 
Можем да оценим даден индивид като изчислим неговия личен ценови индекс. За целта се взема размера на дохода, който той получава. Този доход се дели на проживяните часове между две постъпления. Повечето индивиди живеят от заплата до заплата. Ако приемем за нашия пример минималната работна заплата, установена за страната, то личният ценови индекс на човек, който получава такъв доход, се равнява на 0,5. Индексът е показател за скоростта на постъпленията, а именно - 0,5 лв/час. Наличието на определени навици, както и сумите, получени като подарък, значително повишават този индекс.

сряда, 11 март 2015 г.

Височинен предел

Да представяме фактите по един иносказателен начин не означава да отхвърлим истинската реалност. Защото зад всяка самозаблуда стои една истина. И това е най-жестоката картина на нещата.
Вътрешните нива имат свои юнгиански символи. Душите от кал са лесно различими. Опасните аспекти на личността се проявяват на нивото на формата, където тази уместност многократно може да бъде подлагана на проверка. 
С помощта на дадена формула съзнанието извървява пътя с минимална опасност, тъй като в психиката се проектира определен образ или символ. Например, ако работим с коефициент за рентабилност, ние търсим маржа на чистата печалба, но ако работим с формулата на Изида, ползваме крилата...
Всичко може да се изчисли или изрази, само не трябва да се съмняваме в бъдещето. Обратното означава 'малодушие'. Когато стихнат всички шумове на ниските нива, тогава заговаря духът. Неговата сила не бива да се подценява. Един великолепен пример за нея е този с пàрата, която, впрегната в услуга на знанието, задвижва големи машини, а пусната свободно не може да направи нищо. 
Важно е точно да се различи пределът. Продуктовите мениджъри могат много точно да определят тази граница и да отговорят на въпроса дали е перспективно да се инвестира. На пръв поглед това доста възмущава с изискването за прогнозиране на бъдещето. Добрата новина е, че отговор има. И той се разкрива след обстоен анализ на разходите и ползите. И след оценка на целия възможен потенциал.

четвъртък, 26 февруари 2015 г.

Свидетелство за протекция

Най-скъпо платеният труд е този, който генерира идеи, тъй като това е свързано с интуицията. Иначе прогресът би бил невъзможен. Идеята може да се роди в един миг, да се утвърди в следващите 24 часа, да се реализира в рамките на няколко месеца, а полученият резултат да бъде признат едва след време.
В момента човечеството се нуждае от нови ресурси. Затова се търсят възможности за откриването им. Когато работим върху някакъв проблем, ние поглъщаме цялата налична информация по темата и пристъпваме към решаването му след обстоен анализ. Докато не изчерпим всички всевъзможни хрумки, колкото и странни да са те, за да отсеем най-конструктивните от тях.
Цената на откритото решение е висока, защото графичният израз на откритието осигурява така необходимото обезпечение. Ябълката на раздора по-късно се оказва борбата за авторство, защото много често работата е екипна. Но винаги има един първооткривател, един Едисон и един Вестингауз...

понеделник, 23 февруари 2015 г.

Международна правоприемственост

По кратка дефиниция 'правоприемственост' означава прехвърляне на права и задължения. Това поражда конкретни практически последици и преразглеждане на определени въпроси. 
По силата на самия факт на правоприемственост възникват основания за прекратяване или изменение на договорни права и задължения. Например, смяната на едно правителство по неконституционен начин може да окаже влияние върху сключени договори и вече направени споразумения. Според международноправната доктрина обаче това влияние не е присъщо. 
При обединение на територии или откъсване на части от тях, правата и задълженията по международния договор продължават да съществуват и да са в сила. Международните задължения са непрехвърлими в случаите, когато в договора не е предвидено друго и той се отнася само за определена територия. Съществува още едно изключение и то е приложимо в случаите, когато условията на действие на договорите са несъвместими с целите на същите. 
При образуване на автономни единици международните договорни отношения се определят самостоятелно от самите тях. Задължения не се прехвърлят, а само територия. Тогава договорите на предшественика губят силата си в момента на прехвърлянето. Всички останали договори и съглашения остават валидни за тези, които се отделят от предшественика си и образуват напълно нови единици. 
При радикални изменения се анулират международните договори и споразумения, които противоречат на новия режим. 

четвъртък, 19 февруари 2015 г.

À qui vendez-vous vos coquilles?

Историята помни своите герои. Отчита и факторите, определящи историческото развитие на избрани отрасли в дадена страна. 
Понеже не е ефективно всяка държава да заделя труд и капитал за развитието на всички отрасли, ако някоя от тях създаде приемлива технология, за останалите е безсмислено да извървят същия път до откриването. 
Историческите факти говорят, че след Освобождението България е задължена по силата на Берлинския договор от 1878 г. да провежда политика на свободна търговия. Вносът от Великобритания, Франция, Италия без такси и мита конкурира слаборазвитата българска индустрия и създава стимули за изграждане на едри предприятия. Българските индустриалци и търговци обаче започват борба срещу привилегиите на чуждестранните вносители. По силата на Берлинския договор, търговските договори, подписани между Турция и Великите сили остават валидни и за Княжество България. По този начин  се отнема възможността за налагане на транзитни мита. 
През 1890 г. изтичат сроковете на турските капитулационни договори и България придобива правото самостоятелно да сключва търговски договори, митнически спогодби и да провежда самостоятелна митническа политика. 
През 1895 г. влиза в сила приетият Закон за насърчаване на местната индустрия, който предоставя привилегии за безмитен внос на машини и суровини, както и освобождаване от преки данъци. България сключва двустранни договори с Австро-Унгария, Франция, Русия, Турция, Сърбия, Италия и провежда политика за високи вносни мита. 
През Балканската, Междусъюзническата и Първата Световна война започват големи промени за страната. Съгласно Ньойския мирен договор от 1919 г. България се задължава да внася стоки от страните-производителки с ниски мита. 
Правителството на Стамболийски прави опит за въвеждане на аграрен протекционизъм и защита на земеделските стоки. Аграрната и данъчна реформа поставят държавен монопол върху износа на зърнени храни. 
Външната търговия през 1923-39 г. е силно протекционистична. Акцентът е върху двустранна търговия с Германия на клирингови начала / компенсационни сделки. 
1930 г. бележи началото на активна държавна намеса в стопанския живот - контрол върху ВТ и кредитите.
След 1944 г. се извършва стокообмен със страните-членки на Съвета за икономическа взаимопомощ. 

От 1989 г. България е в продължителен преход на търсене правилното направление за своето социално-икономическо развитие и външнотърговска ориентация.

Il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe...

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

Търговски преговори

Експертите по търговски преговори ни учат, че ако открием нещо много съществено и внезапно го подхвърлим по време на разговор, ефектът е монументален. Това е доста сложна техника, която изисква приложение в подходящия момент, защото смайването няма как да се запланува предварително. Най-добре е да се случи след като човек вече е направил своя избор, т.е. преминал е ръба на решението.
Търговските преговори обикновено се провеждат чрез писмена кореспонденция или лични контакти. Първият вариант изисква експедитивен отговор, дори когато не е възможно той да бъде положителен. В този случай се формулира причината за отказа и се дава уверение за бъдещи делови контакти. Задължителните правила са точност и учтивост. 
Когато търговските преговори се провеждат чрез лични контакти, се получава бърза и лесна представа за качествата и  заинтересоваността на контрагента. Но при личен контакт сделките са по-трудни, защото изискват бързи решения, липсва време за обмисляне и консултации. 
Кондиционният метод за провеждане на търговски преговори е изграден от първостепенни и второстепенни въпроси. Обсъжданият проблем се разглежда от периферията към центъра. Важно е още от самото начало да се заеме активна позиция. По този начин страната, която води преговорите, има възможност да внедрява и от нея зависи кога ще приключат самите преговори.