вторник, 14 септември 2010 г.

Качество на информацията


На първо място в качествения състав се включва разбираемостта. Но, ако информацията се окаже доста сложна за разбиране, това не е причина тя да бъде опростена.

По-подходящо би било добре
да се проучи.
Информацията е уместна, когато влияе за вземане на определени решения, тъй като нейната роля е
да прогнозира и да потвърждава.
Надеждна е, когато изразява достатъчно правилно онова, за което е предназначена, а именно достоверно да представя събитията, осигурявайки предимство на съдържанието пред формата, безпристрастност и предпазливост.
Тя трябва да е пълна в съществено и стойностно отношение и да е сравнима по отношение на различните политики, за да може да се оценят приликите и различията между сходните операции.

събота, 11 септември 2010 г.

Баланс


Балансът се изготвя на брутна база в двустранна форма в съответствие с определения за целта стандарт и представя информация за активите, пасивите и собствения капитал на организацията.

Данни за съставянето му се вземат от окончателната оборотна ведомост на предприятието. Когато то е новоучредено, се съставя встъпителен баланс, който установява имущественото състояние в началото на дейността.
Обектите на отчитането се отразяват в баланса по оценка в момента на придобиването им. По принцип активите се представят като текущи, които биват краткотрайни или краткосрочни и като нетекущи - дълготрайни или дългосрочни. Когато за даден актив като част от оперативния цикъл на предприятието няма очаквания, че ще се реализира през следващите 12 месеца, то той следва да бъде представен като текущ, въпреки това обстоятелство. Активите, придобити с цел продажба, също са текущи.
Приходите, които се признават в следващи отчетни периоди, се представят като приходи за бъдещи периоди, без значение че са възникнали през текущия отчетен период. По аналогия това важи и за направените разходи, чиято полза се очаква да бъде реализирана през следващи отчетни периоди и те се посочват в баланса като разходи за бъдещи периоди.
Изменения в счетводния баланс вследствие на извършените стопански операции настъпват само в актива, само в пасива, едновременно в актива и пасива в посока на увеличение и едновременно в актива и пасива в посока на намаление.

Примери:

1. Ако с фактура са закупени материали, чиято стойност е изплатена от разплащателната сметка, изменения настъпват само в актива - увеличават се материалите и намаляват паричните средства. Общата сума на баланса не се променя.
2. При изплащане на задължения към доставчици посредством краткосрочен заем изменения настъпват само в пасива на баланса, без това да променя общата сума на баланса. Задълженията към доставчиците намаляват, а се увеличават краткосрочните заеми.
3. Ако е закупен дълготраен материален актив и сумата се дължи на доставчиците, то изменения настъпват едновременно в актива и пасива на баланса - увеличават се дълготрайните активи и се увеличават задълженията към доставчиците.
4. При изплащане на фактурата за придобитото ДМА измененията са в актива и пасива в посока намаление - намаляват паричните средства и намаляват задълженията към доставчиците.

вторник, 7 септември 2010 г.

Примерни калкулации на разходите в различните предприятия


Промишлена дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- брак
- други

 

Търговска дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- фири в допустими норми
- други


Строителна дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- експлоатация на строителните машини
- други


Транспортна дейност
- горива и смазочни материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- експлоатационен ремонт
- други


Селскостопанска дейност
- семена и посадъчен материал
- торове (минерални, органични)
- фуражи
- медикаменти и препарати за борба с болести и вредители
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- спомагателна дейност
- напояване и мелиорации
- други


Научна и внедрителска дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Комунална дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Съобщения
- материали
- горива и енергия
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Спомагателна дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Общопроизводствени
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- командировки
- охрана на труда
- други


Управление
- заплати
- осигуровки
- амортизации
- охрана на труда
- командировки
- лек транспорт
- канцеларски материали
- външни услуги
- данъци и такси
- други


Бюджетни предприятия
- заплати
- осигуровки
- канцеларски материали
- командировки
- учебна и научноизследователска дейност
- обзавеждане
- храна
- медикаменти
- постелен инвентар и облекло
- охрана на труда
- стипендии
- месечни добавки за деца
- отглеждане на деца
- издръжка на лек транспорт
- пощенски, телефонни и др. услуги
- ремонт
- еднократна помощ при раждане
- други