сряда, 18 август 2010 г.

Предоставена помощ


Това са т.нар. субсидии, субвенции и други форми на дарения, получени от физически или юридически лица, опростени и отстъпени данъци, опростени заеми, както и всяка друга правителствена помощ.

Безвъзмездното предоставяне на средства на предприятията се нарича финансиране. Източник на тези средства е държавният бюджет или предприятие, чуждестранни фондове и програми. Получените средства имат определено целево предназначение. Сумите за набавяне на дълготрайни активи не подлежат на връщане. Финансирането се закрива на части в края на всеки отчетен период.
По същия начин се процедира и при финансиране на текущата дейност - отчитат се предоставените суми за компенсиране на определени разходи за конкретна дейност.

Видове дарения:
1. Парични средства
Документират се чрез Договор за дарение. Платежният документ, който отразява стопанската операция, е Приходен касов ордер или Платежно нареждане.
2. Материални активи
Отразяват се чрез Договор за дарение. Документи, удостоверяващи това са: Акт за приемане-предаване, Складова разписка, Приемателно-предавателна разписка.
3. Прехвърляне на собственост и други вещни права
Урежда се с Договор за дарение и Нотариален акт.
4. Дълготрайни нематериални активи
Необходим е Договор за дарение и Справка, съставена и подписана от експерти.
5. Признаване на приход за съответния период става чрез Счетоводна справка, доказваща размера на амортизациите или извършените разходи, за чието компенсиране е получено финансирането.

Организация на сделките във валута


При документирането на сделките с чуждестранна валута се използват специфични документи за приходи и разходи в брой - приходен касов ордер за валута, разходен касов ордер за валута, авансов отчет за валута. Продажби на стоки и услуги на чуждестранни лица се документират с INVOICE.

Фирми, прилагащи едностранно счетоводно записване, използват Книга за отчитане на паричните средства във валута и Книга за отчитане на разчетите във валута.
При придобиване на валута закупената валута се оценява по курс продава на съответната банка. Получената валута по извършени продажби на стоки и услуги постъпва по разплащателната сметка във валута (по централния курс на БНБ). Продадената валута съответно се оценява по валутния курс на продажбата.
Когато се заплащат стоки и услуги във валута и разплащането по сделката се извършва на различни дати, възникват курсови разлики, които се отчитат по левовата равностойност на валутата. Разликата представлява приход или разход от валутни операции. При отчитане на парични позиции към датата на финансовия отчет се взема предвид заключителния курс - оценяват се по централния курс за датата, към която е съставен.
При вземания или задължения в чуждестранна валута курсовите разлики се признават като се отчитат през всеки от междинните отчети до периода на приключването на сделките и биват оценявани по заключителен курс. Изключенията се отчитат като резерв от преоценка до момента, в който фирмата се освободи от инвестицията и след това се признават като текущи финансови приходи или разходи.
Сделките, извършени в чужбина, се превеждат в отчетната единица на отчитащата се фирма по централния курс на БНБ към датата на сделката. Финансовите отчети се преобразуват последователно като паричните и непарични активи се оценяват по заключителен курс, приходните и разходните позиции - по валутните курсове към датите на сделките, а получените курсови разлики - като резерви от преоценки до момента на продажбата на нетната инвестиция.

вторник, 17 август 2010 г.

По-важни англоезични термини


Accounting Department

Счетоводен отдел

Annual financial statements
Годишна счетоводна отчетност

Audit report
Одиторско заключение

Balance Sheet
Счетоводен баланс


Bank letter, bank dokument, banking dokument
Банкови документи

Budget and Business Performance
Изпълнение на бюджета и производствена практика

Buy-out, redemption, repayment, repurchase, retirement, buying-out
Изкупуване

Calculations
Разчети

Capital Expenditure (Capex)
Капитални разходи

Cash assets
Парични средства

Cash document, cash journal document, cash proof, cash record
Касови документи

Cash flow statement
Отчет за паричния поток

Charge, cost, expenditure, expenses
Разходи

Circulation of documents
Документооборот

Companies and private entrepreneurs
Организации и индивидуални предприемачи

Company liability
Задължения на организацията

Company property
Имущество на организацията

Finished Goods
Готова продукция

Financial assets
Финансови ресурси

Financial outcome (results)
Финансови резултати

Fixed assets
Основни средства

Founder
Учредител

Generally Accepted Accounting
Общоприета счетоводна практика

Health and Safety
Техника на безопасност

Human resources, headcount, manpower
Човешки ресурси, персонал

International Accounting System
Международна система за счетоводна отчетност

Inventory Counting Programme
Складова програма

Income statement, profit and loss account
Отчет за приходи и разходи

Income, revenue
Доходи

Incoming data processing
Обработка на отчетната информация

Intangible assets
Нематериални активи

Inventory
Инвентаризация

Investment fund, investment foundation
Инвестиционен фонд

International Standard Organization (ISO)
Международна организация по стандартизация

Joint stock company
Акционерно дружество

Lease, leasing, rent
Аренда

Lost Time Accident
Време престой поради авария

Merges and Acquisitions
Сливания и поглъщания

Overall Asset Effectiveness
Текущи разходи

Profit and Loss, P&L
Печалба и загуба

Plan-Do-Check-Act, PDCA
Планиране-Извършване-Проверка-Документиране

Quarter financial statements
Тримесечна счетоводна отчетност

Request on Investment Approval
Молба за одобрение на инвестицията

Return On Asset
Рентабилност на активите

Return On Investment
Рентабилност на инвестициите

Supply Chain Financial Data
Финансови данни по логистика

Standard Operating Procedure
Стандартна производствена процедура

Statement of changes in equity
Отчет за собствения капитал

Start-up Document
Начална проектна документация

Standard Working Instruction
Стандартен производствен инструктаж

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)
Силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ)

Value Added Cost (VAC)
Добавена стойност

Value Added Tax (VAT)
Данък добавена стойност

Variable Industrial Cost
Променливи производствени разходи

Zero Based Budgeting
Бюджет на нулева база

сряда, 11 август 2010 г.

Задбалансова част


В нея се включват активи и пасиви, които са чужда собственост.

* Чужди дълготрайни материални и нематериални активи: наети земи, гори и трайни насаждения; земи на членове кооператори в земеделски кооперации; наети сгради, машини, съоръжения, оборудване; чужд инвентарен амбалаж; наети дълготрайни нематериални активи.
* Чужди финансови активи: банкноти, монети и чекове в чуждестранна валута на търговски банки; иззета валута на предприятия за неизпълнени ангажименти; други чужди финансови активи.
* Чужди материални запаси: материали и стоки, приети за преработка (на ишлеме); материали и стоки за пазене; стоки за продажба на консигнация; чужд неинвентарен амбалаж; други чужди краткотрайни материални активи; съхранявани материални запаси, собственост на Държавния резерв.
* Дебитори по условни вземания: клиенти по условни вземания за изпратени стоки и предадени работи; длъжници по отписани на законно основание и отнесени като извънредни разходи безнадеждни вземания; гаранционни документи, приети на съхранение; документи, изпратени за инкасо в чужбина; други условни вземания.
* Кредитори по условни задължения: поети гаранции; поети поръчителства; поети ангажименти за инвестиции от купувачи на приватизирани предприятия; блокирана валута за плащане по акредитиви и гаранции; други условни задължения, които не се признават като реални пасиви.
* Собствени активи, невключени в стопанския оборот: собствени активи, дадени под наем при условията на оперативен лизинг; собствени дълготрайни активи, извадени от употреба; отпечатани, но непродадени акции; отпечатани, но непродадени облигации; бланки под отчет - билети, карти, марки и др.
* Собствени пасиви, невключени в стопанския оборот: приходи, които се очаква да постъпят през бъдещи периоди; други собствени пасиви, невключени в стопанския оборот.
* Разни активни задбалансови сметки: материални активи с ниска стойност и малка трайност, които се намират в употреба, но стойността им еднократно е пренесена в разходите - работно облекло, защитни средства и др.
* Разни пасивни задбалансови сметки: отписани вземания с неизтекъл давностен срок; други задбалансови пасиви.

Сметки от гр. 91 "Чужди материални и нематериални активи" отчитат получените и държани материални и нематериални активи чужда собственост със справедливата им стойност. Сметките се дебитират при получаване в предприятието чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение; при получаване на основата на сключения експлоатационен лизингов договор или при започване на ползването, а също така може и при влизането им във владение; съгласно условията по консигнационен договор; при получаване на чужди документи под особена отчетност; съхраняваните нефинансови ценности - инвентарен амбалаж и амбалажни материали, материални и други ценности, получени без документи, приети разни ценности на клиенти за съхранение, незаприходени материални активи на доставчици, които не отговарят на договорените спецификации и подлежат на последваща рекламация или връщане, други ценности на трети лица, за които е поет ангажимент за съхранение.
Сметки от гр. 92 "Чужди финансови активи" отчитат финансовите активи на други предприятия и лица, предоставени като обезпечение по бъдещи сделки или по облигационни договори - ценни книжа, инструменти на собствения капитал, банкноти, монети, чекове в чуждестранна валута, благородни метали, скъпоценни камъни; получени под форма на залог менителници и записи на заповед, издадени за изпълнение в полза на други предприятия и лица и предоставени като обезпечение по бъдещи сделки по облигационни договори (особени залози).
Сметки от гр. 93 " Дебитори по условни вземания" отчитат възможните вземания, възникнали от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването на несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани. Това са: отписани непогасени вземания (несъбираеми), фючърси, форуърди, суапови и опционни сделки.
Сметки от гр. 95 "Кредитори по условни задължения" отчитат гаранции и поръчителства към трети лица, правни задължения, конструктивни задължения, задължения по обременяващи договори, по сделки с деривативи.
Сметки от гр. 96 "Собствени активи, невключени в стопанския оборот" отчитат активи в употреба, отчетени като разходи (ДМА с несъществена стойност или МЗ, изписани като разход, но използвани през определен период - инструменти, дребен инвентар, канцеларски пособия, работно облекло, ДМА с цена на придобиване, по-ниска от определена стойност); други собствени активи - ценни книжа, бланки, образци, документи под особена отчетност, билети, талони, знаци за периодични технически прегледи и др.