вторник, 20 юли 2010 г.

Работа по граждански договори


При работа по граждански договори задължението за удържане на осигурителни вноски и данък доход е прехвърлено на възложителя. Но ако изпълнителят по гражданския договор подпише декларация, че е самоосигуряващо се лице, тогава той се ангажира да се самоосигури и внесе дължимия данък.

При формиране на данъчната основа се приспадат нормативно признатите разходи и удръжките за осигуровки, след което получената сума се умножава по 10%, за да се определи дължимият данък. Той трябва да се внесе до 10-то число, следващ месеца на окончателното плащане. При окончателното плащане възложителят издава на изпълнителя Сметка за изплатени суми и Служебна бележка.
След изтичането на календарната година изпълнителят е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да направи уравняване на данъка, а възложителят е длъжен да подаде справка за изплатените суми по граждански договори в НАП.

Пример:

Изпълнител работи по граждански договор. Възнаграждението по него е 1000 лв. Крайният продукт е резултат на творческа дейност. Нормативно признатите разходи са 40%. Изпълнителят е осигурен здравно на друго основание.
1. Определяме нормативно признатите разходи: 1000 х 40% = 400 лв.
2. Осигурителен доход: 1000 - 400 = 600 лв.
В случая не се дължат осигуровки, тъй като крайният продукт е резултат на творческа дейност.
3. Данъчната основа е 600 лв. /равна на осигурителния доход/.
4. Определяне на данък доход: 600 х 10% = 60 лв.
Данък доход трябва да се удържи и внесе от възложителя до 10-то число на следващия месец.
Чиста сума за получаване: 1000 - 60 = 940 лв.

Друг пример:

Изпълнител работи по граждански договор. Възнаграждението по него е 1000 лв. Нормативно признатите разходи са 25%.
1. НПР: 1000 х 25% = 250 лв.
2. ОД: 1000 - 250 = 750 лв.
Удръжки за начислените осигуровки за с/ка на изпълнителя: 750 х 10.3% = 77,25 лв.
3. ДО: 672,75 лв.
4. ДД: 67,28 лв.
Обща сума за удръжки: 77,25 + 67,28 = 144,53 лв.
Удръжките за осигуровки и данък доход за с/ка на изпълнителя се внасят от възложителя до 10-то число на следващия месец.
Чиста сума за получаване: 1000 - 144,53 = 855,47 лв.

Забележка: Ако общият месечен доход на изпълнителя е по-малък от една минимална работна заплата, той не дължи пенсионни осигуровки.