събота, 30 август 2014 г.

Разлика в правото

В зависимост от това дали една доставка е облагаема или не, един вариант дава право на данъчен кредит, а друг не предвижда такъв. Винаги е по-предпочтително да се ползва правото на данъчен кредит, дори при специално облагаемите доставки, за които е предвидена нулева ставка на данъка. 
Това важи с пълна сила за доставките, пряко свързани с международен транспорт. Превозните документи се оформят като част от единен международен превоз. В противен случай той се третира като вътрешен превоз и подлежи на облагане на общо основание. 
Подобни възмездни услуги (срещу насрещна престация) попадат под същия режим, ако са спазени всички условия за това, услугите са общодостъпни и е налице лицензиран оператор. 
В интерес на бизнеса е да се разширяват доставките, облагаеми с нулева ставка, защото предоставените по такъв път облекчения могат да намалят размера на загубата.
Този пример може да бъде илюстриран с холограма. Холограмата представлява изображение, което е направено по един твърде специален начин. Ако носителят се разбие, то всяко от парчетата съдържа целия образ, а не само част от него. Тъй като Вселената е холограмна, нейният ефект се пренася и в реалния живот. Всяко едно действие, синхронизирано по този метод ще води до успех.