понеделник, 30 юни 2014 г.

Паричен пазар

Пазарът на малките заеми е най-рисковият. Стандартният срок на ползване варира до 1 година. Този вид заем е предназначен за хора, които не са успели да получат кредит от банка поради ниския си доход. 
По-високата процентна ставка се обуславя от факта, че съществува висок риск за кредитора, тъй като предоставеният заем не предполага обезпечение или поръчител.
Въпреки че пазарът показва висок темп на растеж, делът на просрочените кредити е висок. Задлъжнялостта по тях свидетелства за скоро насищане на дадения сегмент.
Задачата на междубанковия сектор е да изравнява възникващите излишъци и дефицита вследствие краткосрочните приходи и разходи. 
При повишаване на лихвения процент търсенето на кредити намалява, защото те косвено се оскъпяват. Предлагането на кредити намалява, когато домакинствата очакват повишаване на доходите си. Консумативните кредити повишават жизненото равнище на потребителите и служат за преодоляване на краткосрочни пропуски. 
Често под повърхността се крие истинският въпрос за смисъла от кредитирането. Предоставянето на пари означава безусловен отказ от ликвидност. Но тя следва да се заплати. А цената на безусловния отказ е лихвата.