четвъртък, 15 юли 2010 г.

Облигационни заеми


Акциите са ценни книги и имат борсов характер, изготвени са в определен вид по установен образец. Чрез тях се удостоверява участието на физически или юридически лица с посочване в наредбата номенклатурна стойност като капитал на дружеството.

Акциите биват безименни и поименни. При безименните се изплащат дивиденти с купон от талона, а поименните са регистрирани специално за целта и дивиденти се изплащат чрез заповед.
Докато акциите са документ за собственост, облигациите са документ за дълг. Когато предприемач продава облигации, това означава, че сключва облигационен заем. Изкупуването на собствени облигации се извършва с цел предсрочно погасяване на заема, а изкупуването на чужди облигации - с цел получаване на доходи от лихви или ценови разлики. Чрез облигационните заеми се набират допълнителни парични средства, т.е. това е начин за привличане на чужди капитали.
Когато дадено предприятие емитира облигации, всъщност извършва операции по продажби чрез публична подписка или чрез участието на посредник, най-често банка.
Облигации могат да се продават на по-висока или по-ниска цена от номиналната. При по-висока цена имаме положителна разлика /премия/, а при по-ниска - отрицателна разлика /отбив/. Премията се отразява по с/ка 108, а отбива - по с/ка 109.
С положителната или отрицателна разлика, получена между продажна и номинална стойност, пропорционално на изкупените облигации при настъпването на падежния срок, се увеличават съответно приходите или другите извънредни разходи. Изкупените обратно облигации се унищожават.
Необходимо е да се отрази лихвата по ползвания заем. За начисляване на лихва служи с/ка 621. Тя се дебитира с определената сума срещу кредитиране на разчетна с/ка 496. При действителното изплащане на лихвата, разчетната сметка се закрива, а разходната за лихви се приключва с Печалби и загуби от текущата година, която отчита крайния финансов резултат от дейността. Аналитично отчитане може да се извършва чрез подсметки към последната за получаване на информация за произхода на печалбата или загубата по дейности и други източници.
Облигационните заеми се отчитат по с/ка 153. Тя е пасивна и отразява задължения срещу получени средства от продажба на облигации. Кредитира се при продажба на облигации по номинал, а се дебитира при изплащане на тиражираните /изкупени/ облигации. Крайното кредитно салдо показва частта от непогасения заем.
Към тази сметка могат да се разкриват аналитични:
с/ка 1531 - краткосрочни облигационни заеми
с/ка 1532 - дългосрочни облигационни заеми
с/ка 1533 - облигационни заеми в нетиражирани облигации
с/ка 1534 - облигационни заеми в тиражирани облигации

При изкупуване на чужди облигации положителната или отрицателна разлика между продажна цена и цена на придобиване се отразява по с/ки 723 и 623. Обезценката на облигациите се нанася също по с/ка 623.
При получена лихва по предоставения заем се кредитира с/ка 721. В края на отчетния период тя кореспондира със с/ка 123.
Облигационният заем се води задължително по номинална стойност.
Особен вид облигации могат да се конвертират в акции. Тогава се съставя следната счетоводна статия:
Дт 511 / Кт 513 със съответната сума,
където:
с/ка 511 - Акции
с/ка 513 - Облигации