вторник, 19 ноември 2013 г.

Инвестиция в бъдещето

Всяка една подкрепа, колкото и малка да е тя, може да постигне значими промени в качеството на живот, ако се оползотвори правилно. Тогава развитието набира скорост, възвръщат се позабравени ценности, появяват се силно човешки каузи като здрава основа, на която може да се стъпи. Прагматични и интересни теми стимулират участниците да вярват в себе си. Ценните знания и умения, придобити по време на обучения и мултиплицирането на добри практики са основен компонент за успешно развитие.

вторник, 22 октомври 2013 г.

Не изневерявайте на своя стил!

От години насам продажбите на каквото и да е постоянно намаляват и промоционалните предложения вече не вършат толкова добра работа. А когато пазарът достигне своето дъно, няма накъде вече да се пада. И това е хубавото. Но само толкова! В друг случай, ако се окаже, че това е скрит спад, то той може лесно да бъде... възстановен/компенсиран. 
Какво би могло да  предизвика оперативно (не финансово!) раздвижване на пазара? Например, ако няма откъде да се купува по-изгодно качество, дали тогава клиентите са гарантирани? А може би в допълнение те трябва да получат и добра идея/инструкция, която да бъде приложена веднага? Но каква трябва да бъде тя? Сама по себе си добрата идея представлява мощен ускорител, особено ако е съставена от няколко отделни добре премислени хрумки. Например: дизайн>история>смисъл, дезинформация>история>игра или история> симфония>емпатия... 
Тъжното е, че нито една идея не може да бъде защитена, защото не попада под юрисдикцията на авторското право. За целта тя трябва да бъде развита поне до проект, за да се ползва от това право. Във всеки случай една алтернативна и вдъхновяваща гледна точка може да генерира изцяло ново мислене.

петък, 11 октомври 2013 г.

Символи за произхода на стоката

Международната организация за номериране на артикулите е създадена през 1977 г. в Брюксел. По нейния стандарт кодира цял свят (без САЩ и Канада). В България националната организация за номериране на артикулите е БТПП.

Производителите подават молба, представят копие за регистрация на фирмата, а също така удостоверение за внесени данъци и получават идентификационен номер. 
Първите цифри указват държавата на производителя, а следващите четири - фирмата. Производителят сам определя последните 5 цифри.
За транспортни опаковки се използва 14-знаков код.понеделник, 23 септември 2013 г.

ФактологияПри промяна в собствеността на капитала не винаги се приема хипотезата за настъпила бизнескомбинация по метода на придобиване на предприятие, съгласно счетоводния стандарт за отчитане на бизнескомбинации. Предмет на сделка може да бъде само дяловото участие и тогава придобитите дялове от капитала се осчетоводяват като дългосрочни инвестиции по ред, определен в счетоводния стандарт за отчитане на инвестициите. В този случай няма да са налице обстоятелства за отчитане на търговска репутация. Прехвърлянето на дялове води само до промяна на собственика и реално няма прехвърляне на предприятие чрез сделка.


събота, 14 септември 2013 г.

Методология за оценка на фирмата

Методологията има за цел да изследва счетоводната и финансовата стойност на фирмата. Финансовата теория изследва капиталовата проблематика и проучва пазарната стойност на фирмата, т.е. това е пазарната оценка на капитала (напр. акционерен и облигационен), а счетоводната стойност е счетоводната оценка на целия капитал, с който фирмата разполага. 
Пазарната оценка на $40000 акционерен и облигационен капитал възлиза на $58000. Това означава, че финансовата стойност на фирмата е $58000. Размерът на целия капитал е $76000, което всъщност е счетоводната стойност на фирмата към датата на търгуване. Разликата от $36000 е количеството капитал, който не се представлява от ценните книжа. Има количества ценни книжа, които не се търгуват. Възможно е едно количество да се продаде няколко пъти, друго - не, защото собствениците не желаят да се разделят с ценните си книжа. Ако съберем пазарните стойности на тези, търгувани през годината, то сумата ще представлява математически сбор от пазарни оценки на капиталите, с които разполага фирмата. 

Постановка за оценяване

Счетоводна стойност на фирмата = Сума на пасива
Счетоводната стойност на фирмата е счетоводната оценка на капитала.
Счетоводна стойност = собствен капитал + дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви
Базата на счетоводната стойност на фирмата е финансовото счетоводство. 

Финансова стойност на фирмата = Пазарна стойност на акциите + пазарна стойност на облигациите
Финансовата стойност е пазарната оценка на капитала, представляван от акциите и облигациите, емитирани от фирмата.
Базата на финансовата стойност е вторичният пазар на ценни книжа.

Може да проучим стойността на фирмата към определена дата. 
Счетоводната стойност към определената дата е равна на сумата на пасива към същата дата.
Финансовата стойност към определена дата = пазарната стойност на определено изтъргувано количество акции на определена дата + Условна пазарна стойност на нетъргуваното количество акции на същата дата + пазарната стойност на определено изтъргувано количество облигации на определена дата + условна продажна стойност на нетъргуваното количество облигации на същата дата

V = S + B,

където 

V - финансова стойност на фирмата на определена дата
S - пазарна стойност на изтъргуваните акции + условна пазарна стойност на нетъргуваните акции
B - пазарна стойност на изтъргуваните облигации + условна пазарна стойност на нетъргуваните облигации

Акционерният капитал често изменя количеството си. Финансовата стойност на фирмата има условен характер. Затова аналитикът трябва да владее съответната информация и да прецени какво количество акции и облигации са изтъргувани. 

четвъртък, 18 юли 2013 г.

Доколко са реални гаранциите?

Има фирми, които освен стандартната гаранция за своя продукт, предоставят и допълнителна. Нещо, което никой никога не би гарантирал. Затова тези гаранции са доста привлекателни. Като добър пример може да послужи рекламна оферта на туристическа агенция, която предоставя гаранция за хубаво време. В рекламните брошури се указва, че за всеки ден, в който температурата на въздуха се понижи под обозначената за деня, клиентът ще получи обратно част от парите си за почивката, която е платил. При това заложеният праг на температурата е указан в рамките на комфортния предел. Къде е уловката? 
Офертата неимоверно привлича вниманието и предоставя на клиента възможност по-подробно да я изучи. Това е силна реклама. От друга страна, такава реклама позволява по-лесно приемане на решение за покупка. И дори ако се наложи фирмата да плати обещаната част от парите за всеки ден от почивката, което се случва абсолютно рядко, то това няма да бъде кой знае колко голяма загуба, а клиентът ще остане удовлетворен, че е спестил средства. Това може да бъде подкрепено с предложение за ползване на други, специално определени за този случай, услуги. По този начин фирмите предоставят гаранции, които не са в техен ущърб, но с голяма значимост за ползвателите.

вторник, 2 юли 2013 г.

Условност

В реалния живот надеждна защита може да се постигне чрез обединение на всички в едно. На база толерантност. Съотношението между когнитивната и афективната страна на даден критерий ни показва толерантното отношение, което може да бъде търпимост и да се изяви като едно твърде смирено отношение към различията в името на мира. Може да се прояви като милостиво безразличие, да се припознае като морален стоицизъм (фактът, че и другите имат права), да породи откритост в отношенията с преобладаваща когнитивна компонента или да регистрира възторжено одобрение на различията, които се възприемат като културна ипостас на естетическото многообразие. 
Проблемите могат да бъдат решени като се започне традиционно от простото към сложното, без да се пилее ценно време. Наличието на информация и владеенето на речта показват професионалния ръст, който е постигнат. Но преди това трябва да се окажем на необходимото място, за да получим тази информация, да попаднем в точния отрязък от време, за да можем да се ползваме от информацията и да работим с нея. 
Хората рядко оценяват това, което се прави за тях, дори да е в техен интерес. Те го приемат като даденост. Ако искаме да помогнем на някого, трябва да разберем какво го трогва. Това е единственият начин да го опознаем. Можем и да зададем някои въпроси, но в зависимост от това дали проявяваме искрен интерес или само вежливост към отсрещната страна, съответно ще запомним отговорите или не.
Най-силният синдром се проявява в две положения: по природа сме устроени така, че се чувстваме неудобно пред тези, които са ни направили услуга или пред които имаме задължения. При това обаче сме добре разположени към хора, на които помагаме. 
В такива моменти ми се иска да захвърля условностите и да кажа, че това няма значение. Защото, за да имаме отношения, ние не търсим онова, което ни разделя, а това, което ни събира.