вторник, 20 юли 2010 г.

Свободни професии


Свободна професия е упражняването на дейност без регистрация на фирма и попада в по-лек данъчен режим.

Извършващите професионална дейност за свой риск и за своя сметка, практикуващите на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт и всички лица, които плащат патентен данък и не са ЕТ, упражняват свободни професии.
Необходими регистрации за извършване на такава дейност са: в регистър БУЛСТАТ, НОИ, НАП.
Тези, които плащат патентен данък, не се облагат допълнително. За тях таксата е фиксирана и окончателна. Останалите имат право на нормативно признати разходи за дейността 25% или 40%, правят тримесечни авансови вноски и се облагат с данък доход.
Упражняващите свободни професии не ползват касови апарати и не издават вече касови бележки от кочан. Те издават само фактури за свършената работа, а ползването на банкови сметки значително облекчава дейността.
Високата квалификация на даден специалист може да е предпоставка за извършване на дейност и без изброените регистрации в случай на спорадични поръчки. Взаимоотношенията се договарят чрез граждански договор и плащанията се документират със Сметка за изплатени суми.
Доходите от авторски труд са освободени от пенсионни и здравни осигуровки, но ако упражняващият свободна професия не е осигурен здравно на друго основание, следва да се самоосигури. В този случай той има право на нормативно признати разходи за дейността в размер на 40% за годината. Води се само приходно счетоводство, като разходните фактури не се осчетоводяват.
Лицата, упражняващи свободни професии с регистрация, имат право да наемат служители/изпълнители по трудови и граждански договори.