сряда, 11 август 2010 г.

Задбалансова част


В нея се включват активи и пасиви, които са чужда собственост.

* Чужди дълготрайни материални и нематериални активи: наети земи, гори и трайни насаждения; земи на членове кооператори в земеделски кооперации; наети сгради, машини, съоръжения, оборудване; чужд инвентарен амбалаж; наети дълготрайни нематериални активи.
* Чужди финансови активи: банкноти, монети и чекове в чуждестранна валута на търговски банки; иззета валута на предприятия за неизпълнени ангажименти; други чужди финансови активи.
* Чужди материални запаси: материали и стоки, приети за преработка (на ишлеме); материали и стоки за пазене; стоки за продажба на консигнация; чужд неинвентарен амбалаж; други чужди краткотрайни материални активи; съхранявани материални запаси, собственост на Държавния резерв.
* Дебитори по условни вземания: клиенти по условни вземания за изпратени стоки и предадени работи; длъжници по отписани на законно основание и отнесени като извънредни разходи безнадеждни вземания; гаранционни документи, приети на съхранение; документи, изпратени за инкасо в чужбина; други условни вземания.
* Кредитори по условни задължения: поети гаранции; поети поръчителства; поети ангажименти за инвестиции от купувачи на приватизирани предприятия; блокирана валута за плащане по акредитиви и гаранции; други условни задължения, които не се признават като реални пасиви.
* Собствени активи, невключени в стопанския оборот: собствени активи, дадени под наем при условията на оперативен лизинг; собствени дълготрайни активи, извадени от употреба; отпечатани, но непродадени акции; отпечатани, но непродадени облигации; бланки под отчет - билети, карти, марки и др.
* Собствени пасиви, невключени в стопанския оборот: приходи, които се очаква да постъпят през бъдещи периоди; други собствени пасиви, невключени в стопанския оборот.
* Разни активни задбалансови сметки: материални активи с ниска стойност и малка трайност, които се намират в употреба, но стойността им еднократно е пренесена в разходите - работно облекло, защитни средства и др.
* Разни пасивни задбалансови сметки: отписани вземания с неизтекъл давностен срок; други задбалансови пасиви.

Сметки от гр. 91 "Чужди материални и нематериални активи" отчитат получените и държани материални и нематериални активи чужда собственост със справедливата им стойност. Сметките се дебитират при получаване в предприятието чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение; при получаване на основата на сключения експлоатационен лизингов договор или при започване на ползването, а също така може и при влизането им във владение; съгласно условията по консигнационен договор; при получаване на чужди документи под особена отчетност; съхраняваните нефинансови ценности - инвентарен амбалаж и амбалажни материали, материални и други ценности, получени без документи, приети разни ценности на клиенти за съхранение, незаприходени материални активи на доставчици, които не отговарят на договорените спецификации и подлежат на последваща рекламация или връщане, други ценности на трети лица, за които е поет ангажимент за съхранение.
Сметки от гр. 92 "Чужди финансови активи" отчитат финансовите активи на други предприятия и лица, предоставени като обезпечение по бъдещи сделки или по облигационни договори - ценни книжа, инструменти на собствения капитал, банкноти, монети, чекове в чуждестранна валута, благородни метали, скъпоценни камъни; получени под форма на залог менителници и записи на заповед, издадени за изпълнение в полза на други предприятия и лица и предоставени като обезпечение по бъдещи сделки по облигационни договори (особени залози).
Сметки от гр. 93 " Дебитори по условни вземания" отчитат възможните вземания, възникнали от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването на несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани. Това са: отписани непогасени вземания (несъбираеми), фючърси, форуърди, суапови и опционни сделки.
Сметки от гр. 95 "Кредитори по условни задължения" отчитат гаранции и поръчителства към трети лица, правни задължения, конструктивни задължения, задължения по обременяващи договори, по сделки с деривативи.
Сметки от гр. 96 "Собствени активи, невключени в стопанския оборот" отчитат активи в употреба, отчетени като разходи (ДМА с несъществена стойност или МЗ, изписани като разход, но използвани през определен период - инструменти, дребен инвентар, канцеларски пособия, работно облекло, ДМА с цена на придобиване, по-ниска от определена стойност); други собствени активи - ценни книжа, бланки, образци, документи под особена отчетност, билети, талони, знаци за периодични технически прегледи и др.