петък, 25 юни 2010 г.

Танц на празното пространство


"Не е нужно да видиш пустинята, за да разбереш пустотата." (ММ)

Съзнанието е нашият Първоизточник. Мисловната вълна създава движението ни напред и този Първоизточник никога не може да бъде разделен от нас.
Бизнесът не е лична собственост, а обществено достояние. Началото и волята повлияват за постигане на очакваните резултати.
Преди да започнете, се запитайте защо го правите и доколко вярвате, че нещата зависят единствено от вас. Препитанието не може да бъде мотивация. Да правите бизнес означава и другите да се ползват от него. Създайте си достойна мотивация.
На следващ етап се срещат предварителната подготовка и маркетинговото проучване, които спомагат за изграждането на стратегията, а разчетите се изготвят след получаване на достатъчна информация. Понякога условията налагат тактиката да противоречи на стратегията като цяло, за да се постигне успех - метод, формулиран от законите на диалектиката. Но когато издадете профил на мисията си, не се допускат
никакви промени по време на изпълнението.
При задоволителна прогноза, можете да се заемете с осъществяване на идеята.
В първите месеци винаги има загуба, т.е. повече разходи. На по-късен етап всеки разход се покрива с подходящ приход, който трябва да е по-висок, за да формира печалба. Ако ще ползвате привлечени средства помнете, че заемът се изплаща заедно с лихви и ще бъде покриван от месечните ви постъпления. Винаги следете реалната ситуация, за да не се окаже, че сте постигнали положителен баланс, а в касата и банката да нямате нищо. Ако длъжниците ви не плащат навреме, отсрочете и вие плащането си към кредиторите. Така ще постигнете уравняване на наличния баланс, въпреки че няма да имате реални постъпления през месеца.
Обикновено всеки плаща сметката си преди да излезе от ресторанта. "Бизнесът е като панаирджийска въртележка - за да се задвижи машината, в касата трябва да се пускат пари." Затова си изработете стратегия, гарантираща получаване на вземанията ви.

вторник, 22 юни 2010 г.

Импровизация


Чуваме само това, което сме готови да чуем, защото едва ли ни харесва някой друг да ни казва какво да правим и да бъдем възпирани в импулсите си. Тъй като не е възможно този някой да създава нашата реалност, сами трябва да изсвирим мелодията си. А това ще се окаже много трудно за тези, които не знаят как. Те ще се опитат да импровизират - по усет или по слух. Веднага можем да си представим, че сме застанали пред нашето въображаемо фортепиано, чиито клавиши представляват емоционалната ни стълбица и от нас зависи какво ще излезе изпод пръстите ни - ужасна какафония или прекрасна мелодия. Можем да изсвирим даден тон и да разберем дали той съответства на състоянието ни в момента или ни носи огромно съпротивление, тъй като емоциите са най-чувствителните преводачи на вибрации.

Нашата система, като добре замислен механизъм, по презумпция би трябвало да създава приятни мелодии, които да успокояват човешкото съзнание и да вдъхват увереност, сигурност и вяра в нея, но някои от законотворците ни се поувлякоха в импровизацията и изпълниха нечувани досега в света ноти - каква смелост! За нас остава дързостта да не допускаме да ни въздействат техните вибрации. А за това ще е достатъчно да заявим промяна в обстоятелствата.
Всеки един бизнес изисква деклариране на обстоятелства и поемане на задължения. Само че това, което е право по Конституция, сега е задължение по закон. Осигуряването е вид привилегия и всеки за себе си решава дали да я ползва. Тогава как ще глобяват някого, който се е отказал от това свое право. Глобяват за чужди осигуровки, а за собствено самоосигуряване не би трябвало, нали сме европейци.
Друг парадокс е безплатното здравеопазване. Но безплатно лечение няма. И за един преглед при специалист пак се заплаща такса, а преди това трябва да си платил същата на личния лекар, за да издаде направление.
Законът обаче постановява, че самоосигуряващите се лица се осигуряват по желание за болнични дни и майчинство, а не се осигуряват за безработица и за трудова злополука и професионална болест - нямат право да се осигуряват и по желание. Всеки може да си направи съответните изводи.
Акцент имат и данъците. По-голяма част от дейностите се облагат с патентен данък. На практика това е възможност за някои да си платят за лека закуска, а да ползват обилен обяд. Облагането с данък доход по общия ред пък предоставя законово приспадане на нормативно признати разходи: 25% - за обичайна дейност и 40% - за авторски труд, резултат на творческа дейност. С корпоративен данък се облагат дружествата.
От гледна точка на счетоводната отчетност, микрофирмите, облагащи дейността си с патентен данък, имат право да водят едностранно счетоводство. Облагането с данък доход по общия ред изисква водене на приходно едностранно счетоводство (не се осчетоводяват фактурите за направените разходи). А търговските дружества водят задължително двустранно счетоводство.
Преди да започенете своята дейност, определете правния си статут. Лесно е, според дейността, която бихте искали да упражнявате, предварително направете необходимите калкулации за данъчните и осигурителни тежести, за да изберете най-изгодната за вас позиция.

петък, 18 юни 2010 г.

Аспекти


Живеем в свят на символи и вниманието, отправено към нещо или някого, го кани в преживяването ни. Но нищо не би могло да се прояви, ако не сме го поканили първо в мислите си. Най-важното в живота е непрекъснато да изявяваме истинската си същност, без значение кой е в отсрещната паланза, още повече, че сме запознати с механизма на кантара. Умението да прогнозираме и да прилагаме това към вече познатия ни сценарий само ще укрепи нашите позиции. Като прогностици винаги е по-добре да се опитаме да предвидим в каква посока могат да се пренасочат паричните потоци и как да се компенсира тяхната липса в непредвидени случаи. Разбира се, най-голямо раздвижване в момента се наблюдава при услугите. Народът казва, че нещата, които не можем да променим, можем да предвидим, а останалото е въпрос на усилия. Има обаче един универсален текст за подобни ситуации: "За всички неуточнени условия важат разпоредбите на...", което на практика защитава нашите интереси.
Знаете, че и най-обмисленият план търпи промени. Смисълът от изготвянето на подобен ще ви помогне да погледнете нещата от друга страна, да откриете най-рационалния подход за осъществяване на дейността и да поддържате нейния успех. Напишете вашите намерения на лист хартия, срещу всяко от тях поставете цел и срок на изпълнение. Така ще разберете точно от какво се нуждаете и къде евентуално могат да възникнат затруднения. Колкото повече информация нанасяте, толкова по-малки съмнения ще имате. Това ще бъде вашата своеобразна програма за осъществяване на първоначалната идея.
Всеки бизнес е уникален. Винаги трябва да работите с актуална информация, а за да се сдобиете с такава, е необходимо да проучите пазара. Това обхваща всички аспекти на дейността. За целта ще работите с финансови показатели. В личния живот лесно можете да си направите сметката, но в бизнеса да прогнозирате приблизителни печалби за няколко години напред е извънредно трудна работа. Този процес ще ви се удаде по-лесно след като придобиете известен опит в пласирането. От значение е в коя част на пазара търгувате - в долната или в горната, кои са вашите потенциални клиенти, вашите конкуренти, какви са техните продукти и цени. Вашите цени трябва да са реални, съобразени с основните разходи (постоянни и променливи) и надценката, която можете да си позволите. На следващ етап трябва да определите какъв е прагът на рентабилност във вашия бизнес. За да изчислите това, е необходимо да определите единицата, която предлагате за продан - единица продукт или единица време, или комбинация от двете. Най-общо казано, вие сумирате всички разходи и добавяте вашата надница или надценка. Трябва да имате предвид и вашия личен доход - сумата за покриване на основните ви разходи за живот.
Основни данни можете да получите от изложенията и панаирите. Необходима е и статистическа информация в областта, от която се интересувате. Тези вторични данни ще ви помогнат да разберете по какъв начин можете да продължите.
Има една популярна приказка за полупразната и полупълната чаша, но всеки един от нас избира как да възприеме едно и също нещо. Само начинът на мислене ни поставя съответно в активна или пасивна позиция.

сряда, 16 юни 2010 г.

Пътешествие


Колкото повече упражняваме нещо, толкова по-лесно става. Нашата задача е да стигнем от мястото, на което се намираме, до мястото, където искаме да бъдем и да получим като резултат това, което желаем.
Всичко е постижимо, само трябва да следваме нашите емоции - да определим къде усещаме комфорт и да внимаваме, ако почувстваме дисонанс. Всичко, което желаем, оперира на вибрационно ниво и се излъчва към нас, и ако нашата честота на приемане съвпада с тази на желанието ни, то ще се прояви и във времево-пространствената ни реалност. Благополучието е заложено във Вселената. Винаги трябва да помним първодействието, първоизточника, защото така сме устроени - да търсим убежище в познатото и да се обръщаме към природата на нещата, за да осмислим бъдещето си. Обменът на информация се извършва заедно с упражняването на труд, а стопанската дейност е тази, която изгражда връзките между отделните индивиди. Ние сами създаваме собствената си реалност и никой друг не може да твори преживяванията ни.
Преди да се заемете с осъществяването на идеята си, трябва да прецените с каква отговорност се захващате. Ако досега сте разчитали други хора да се ползват от вашите възможности, то в момента ще ви е нужен целият възможен потенциал, за да станете началник на себе си, защото вие ще носите юридическа отговорност за това какво се случва във вашия бизнес. Обикновено продуктът, който ще предлагате, е добре познат, но е необходима и вяра в него. Трябва да се убедите дали ще имате достатъчно приходи.
А може би ще се наложи да предлагате цял асортимент от продукти или услуги, т.нар. странични продукти, неща, които успоредно с основния ще увеличат размера на печалбата и ще поддържат дейността ви, докато главният продукт се установи трайно на пазара. От друга страна е опасно да предлагате твърде много артикули - подберете оптимален вариант, за да може да съсредоточите вниманието си върху всеки един от тях и да го развивате. Можете да си позволите само толкова, колкото позволяват ресурсите ви и това да ви носи толкова пари, колкото сте способни самите вие да заработите, защото в зависимост от наличните мощности и ресурси увеличавате оборота. За разширяване на бизнеса са необходими допълнителни капиталовложения. Винаги трябва да чувствате силата и скъпоценността на собствената си перспектива - човекът е огромен източник на енергии, а интуицията е най-важният фактор за живота и късмета на всекиго. Има една мъдрост: "Когато интуицията свършва, започва логиката." Тъй като логиката е примитивен начин за обяснение на нещата, интуицията я изпреварва в много отношения. Затова човек трябва да схване основните закономерности на съдбата си, да ги почувства, за да може успешно да направлява и планира живота си.

вторник, 15 юни 2010 г.

Начало


Късчетата истина, които намираме по пътя, ни помагат да разберем смисъла на всичко и човек сам взема решение за това какво желае. Връзката на съзнанията ни съществува - тя е толкова мъдра, справедлива и неосъждаща, че животът ни може да става все по-добър, ако прилагаме наученото по пътя, което теономиката ни разкрива чрез истинските правила. Бизнесът не е работа за сам човек - крайната цел се постига с общи усилия, а успехът винаги и навсякъде започва с една дума - решителност.
Преди да започнете обаче, се замислете как реагирате на промените в семейния бюджет и кое е първото нещо, от което се нуждаете. Така ще имате ориентир за опасностите, които крие бизнесът. Преди всичко е необходима идея, която да произведе достатъчен доход. Но трябва и да се научите да управлявате дейността си, да контролирате вашия бизнес. Винаги съществува един елемент на риск, който, без внимателна преценка, може да ви изложи на опасност. Трябва да сте наясно и в коя ниша ще оперирате - търговия, услуги или производство. Търговията има големи начални разходи, а производството е най-рисковано.
В повечето случаи услугите не изискват голям първоначален капитал, но пък разходите са необходими за рекламиране на дейността. Освен това ще трябва да се съобразявате и със законите, ще ви е необходима добра финансова грамотност, за да се справите. Обикновено в практиката тези нововъведения формират условия за развитие на черна икономика. Има и случаи на фалшиво деклариране на заетост. Паралелно с останалото, фирмите водят данъчно и управленско счетоводство, като първото има за цел да предостави информация за данъчното облагане, а второто - да представи реално осъществяваната дейност. Но тъй като данъчното счетоводство не може да служи за база на управленското, се налага отделно водене на черно счетоводство, което е препоръчително за грамотното контролиране на бизнеса.