четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Секторна координация


Специални регламенти и минимални стратегически насоки определят референтната рамка, по която се осъществяват приоритетните цели в различни сфери на дейност. Основните принципи, които я

съпътстват, подобряват процеса за извършване на по-атрактивна работа.
Концентрацията обикновено предполага насочване на необходимата подкрепа към определена приоритетна цел с оглед повишаване на ефективността.
Партньорството обхваща близко сътрудничество с цел взаимодействие, съобразно неговите възможности и практика за постигане на общ резултат.
Планирането е свързано с поставяне на срокове за всяка отделна задача.
Допълването е необходимо условие в процеса на работа, като без да се замества основната структурирана помощ, се допълва с подходяща такава.
Интерес представлява определена инвестиция или работа, насърчаването на която води до подобряване на работни места, социално териториално измерение и повишава привлекателността на направения избор.

Основна схема при работа с проекти:
1. Резюме на проекта
2. Заглавие
3. Име и местонахождение на организацията
4. Размер на финансиране
5. Цели
6. Описание на дейностите
7. Методология
8. Продължителност и план за действие
9. Очаквани резултати
10. Бюджет на проекта
11. Информация за кандидата
12. Капацитет за управление и изпълнение на проекти

Проектов цикъл:
1. Разработване на проекта
2. Преглед и техническо одобрение
3. Оценка
4. Сключване на договор
5. Изпълнение и текущо наблюдение
6. Приключване на проекта

Полезни връзки:
http://eufunds.bg/
http://eurofunds.bg/
http://evroprogrami.com/
http://www.government.bg/
http://evrofondove.start.bg/
http://ope.moew.government.bg/
http://opcompetitiveness.bg
http://ef.mlsp.government.bg
http://www.mzh.government.bg