събота, 14 септември 2013 г.

Методология за оценка на фирмата

Методологията има за цел да изследва счетоводната и финансовата стойност на фирмата. Финансовата теория изследва капиталовата проблематика и проучва пазарната стойност на фирмата, т.е. това е пазарната оценка на капитала (напр. акционерен и облигационен), а счетоводната стойност е счетоводната оценка на целия капитал, с който фирмата разполага. 
Пазарната оценка на $40000 акционерен и облигационен капитал възлиза на $58000. Това означава, че финансовата стойност на фирмата е $58000. Размерът на целия капитал е $76000, което всъщност е счетоводната стойност на фирмата към датата на търгуване. Разликата от $36000 е количеството капитал, който не се представлява от ценните книжа. Има количества ценни книжа, които не се търгуват. Възможно е едно количество да се продаде няколко пъти, друго - не, защото собствениците не желаят да се разделят с ценните си книжа. Ако съберем пазарните стойности на тези, търгувани през годината, то сумата ще представлява математически сбор от пазарни оценки на капиталите, с които разполага фирмата. 

Постановка за оценяване

Счетоводна стойност на фирмата = Сума на пасива
Счетоводната стойност на фирмата е счетоводната оценка на капитала.
Счетоводна стойност = собствен капитал + дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви
Базата на счетоводната стойност на фирмата е финансовото счетоводство. 

Финансова стойност на фирмата = Пазарна стойност на акциите + пазарна стойност на облигациите
Финансовата стойност е пазарната оценка на капитала, представляван от акциите и облигациите, емитирани от фирмата.
Базата на финансовата стойност е вторичният пазар на ценни книжа.

Може да проучим стойността на фирмата към определена дата. 
Счетоводната стойност към определената дата е равна на сумата на пасива към същата дата.
Финансовата стойност към определена дата = пазарната стойност на определено изтъргувано количество акции на определена дата + Условна пазарна стойност на нетъргуваното количество акции на същата дата + пазарната стойност на определено изтъргувано количество облигации на определена дата + условна продажна стойност на нетъргуваното количество облигации на същата дата

V = S + B,

където 

V - финансова стойност на фирмата на определена дата
S - пазарна стойност на изтъргуваните акции + условна пазарна стойност на нетъргуваните акции
B - пазарна стойност на изтъргуваните облигации + условна пазарна стойност на нетъргуваните облигации

Акционерният капитал често изменя количеството си. Финансовата стойност на фирмата има условен характер. Затова аналитикът трябва да владее съответната информация и да прецени какво количество акции и облигации са изтъргувани.