петък, 28 ноември 2014 г.

Домашен бизнес

С развитието на новите технологии все повече предприемачи се ориентират към домашния бизнес. В такъв случай възниква съмнение относно това кои разходи са бизнес разходи и кои - лични. Защото бизнесът и личният живот често изглеждат като едно цяло. 
Много предприемачи в началото на своята дейност започват да записват всеки един разход, който правят. И често се оказва, че това са както служебни, така и лични разходи. Затова е необходимо да се заведат два различни дневника, като единият отразява бизнес разходите, а другият - личните разходи. Двете категории разходни дневници дават представа и за служебната, и за личната сметка. Защо е нужен дневникът за личните разходи? Защото неминуемо се достига до положение, когато личните средства покриват бизнес нужди, т.е. налице е припокриване по сметките (за частта от ипотеката или застраховката, например).
Кой разход се признава за служебен? Този, който е общоприет, приемлив, подходящ и полезен. 
* Разходи, които могат да се приспадат в домашния бизнес: наем, застраховка, заем, хонорари, заплати, пенсионни и здравни осигуровки, гориво, акцизи, транспорт, квартирни, храна, химическо чистене и други услуги. Домакинските разходи също се приспадат, ако са надлежно декларирани за бизнес цели. За частта от дома, която се използва за бизнес, могат да се приспаднат и съответните разходи за амортизация, застраховка, ремонти, системи за сигурност, комунални и др. услуги като дневни грижи, офис мебели, поддръжка.
* Повишено внимание изискват следните разходи: реклама, взаимноспомагателни фондове за благотворителност, превозни средства, дарения на професионални организации, представителни разходи, разходи за образование, лицензни и регулативни разходи, санкции и глоби, заявяване на право, абонаменти за професионални издания и др. Някои от тези разходи са допустими до определена степен, други - не се приспадат.
* Разходи, които въобще не подлежат на приспадане: начален капитал за започване на бизнес, членски внос, обществени, спортни и др. клубове, създаване на лоби, санкции и глоби при нарушение на закона.

При приходите най-неприятното нещо е, че те са прогнозни. Това означава предварително да се знае какви са очакваните постъпления за годината. Ако печалбата е по-голяма от предвидената, а са платени по-малко данъци, резултатът е глоба за това подценяване.

вторник, 11 ноември 2014 г.

Особена юрисдикция

Централната банка e единствен емисионен институт и има изключителни права да регулира и контролира дейността на останалите банки в страната. Доколкото е независима от изпълнителната и законодателната власт, централната банка се отчита пред Народното събрание. Извън формалната си структура обаче нейният авторитет се крепи на личността на гуверньора и ефективното управление. 
Централната банка реализира целите на националната парична и кредитна политика, обслужва държавния бюджет и поема ангажимент относно управлението на златните и валутни резерви на страната. Понякога нейната  парично-кредитна политика опонира на правителствената програма, в чието изготвяне активно участва в качеството си на главен консултант на правителството.
Централната банка има изключителното правомощие да обяви несъстоятелност или ликвидация на търговска банка въз основа на решение, което съдът постановява. Несъстоятелността може да се обжалва, ликвидацията - не. Но съществува възможност ликвидаторите да заявят решение за продължаване на дейността, когато са изпълнени всички условия и се направи вписване в търговския регистър.
Тъй като една от основните дейности на банките е предоставянето на парични заеми, те могат взаимно да се кредитират, а също така и да се сдружават с чуждестранни юридически или физически лица за извършване на съвместна дейност.