понеделник, 23 септември 2013 г.

ФактологияПри промяна в собствеността на капитала не винаги се приема хипотезата за настъпила бизнескомбинация по метода на придобиване на предприятие, съгласно счетоводния стандарт за отчитане на бизнескомбинации. Предмет на сделка може да бъде само дяловото участие и тогава придобитите дялове от капитала се осчетоводяват като дългосрочни инвестиции по ред, определен в счетоводния стандарт за отчитане на инвестициите. В този случай няма да са налице обстоятелства за отчитане на търговска репутация. Прехвърлянето на дялове води само до промяна на собственика и реално няма прехвърляне на предприятие чрез сделка.


събота, 14 септември 2013 г.

Методология за оценка на фирмата

Методологията има за цел да изследва счетоводната и финансовата стойност на фирмата. Финансовата теория изследва капиталовата проблематика и проучва пазарната стойност на фирмата, т.е. това е пазарната оценка на капитала (напр. акционерен и облигационен), а счетоводната стойност е счетоводната оценка на целия капитал, с който фирмата разполага. 
Пазарната оценка на $40000 акционерен и облигационен капитал възлиза на $58000. Това означава, че финансовата стойност на фирмата е $58000. Размерът на целия капитал е $76000, което всъщност е счетоводната стойност на фирмата към датата на търгуване. Разликата от $36000 е количеството капитал, който не се представлява от ценните книжа. Има количества ценни книжа, които не се търгуват. Възможно е едно количество да се продаде няколко пъти, друго - не, защото собствениците не желаят да се разделят с ценните си книжа. Ако съберем пазарните стойности на тези, търгувани през годината, то сумата ще представлява математически сбор от пазарни оценки на капиталите, с които разполага фирмата. 

Постановка за оценяване

Счетоводна стойност на фирмата = Сума на пасива
Счетоводната стойност на фирмата е счетоводната оценка на капитала.
Счетоводна стойност = собствен капитал + дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви
Базата на счетоводната стойност на фирмата е финансовото счетоводство. 

Финансова стойност на фирмата = Пазарна стойност на акциите + пазарна стойност на облигациите
Финансовата стойност е пазарната оценка на капитала, представляван от акциите и облигациите, емитирани от фирмата.
Базата на финансовата стойност е вторичният пазар на ценни книжа.

Може да проучим стойността на фирмата към определена дата. 
Счетоводната стойност към определената дата е равна на сумата на пасива към същата дата.
Финансовата стойност към определена дата = пазарната стойност на определено изтъргувано количество акции на определена дата + Условна пазарна стойност на нетъргуваното количество акции на същата дата + пазарната стойност на определено изтъргувано количество облигации на определена дата + условна продажна стойност на нетъргуваното количество облигации на същата дата

V = S + B,

където 

V - финансова стойност на фирмата на определена дата
S - пазарна стойност на изтъргуваните акции + условна пазарна стойност на нетъргуваните акции
B - пазарна стойност на изтъргуваните облигации + условна пазарна стойност на нетъргуваните облигации

Акционерният капитал често изменя количеството си. Финансовата стойност на фирмата има условен характер. Затова аналитикът трябва да владее съответната информация и да прецени какво количество акции и облигации са изтъргувани.