неделя, 6 юли 2014 г.

Формиране на доход

Доходите се договарят под формата на заплата, доход от капитал (лихва) и доход от земя (рента). Заплатата е доход за положен труд. Лихвата е възнаграждение за предоставен капитал. Поземлените доходи се изразяват в продажна цена, аренда/право на ползване. Различаваме абсолютна (съгласно съотносителния пределен добив) и диференциална (допълнителна) поземлена рента. Диференциалната поземлена рента може да бъде рента за качество, рента за местоположение и рента за интензивност.
Предприемаческият доход включва заплатата на предприемача, лихви по капитала му, рискови премии и предприемаческа печалба. Заплатата е изчисленото възнаграждение за обичайния труд. Лихвите по капитала са суми, получавани от инвестирания капитал. Рисковите премии възнаграждават смелостта на предприемача да оперира с финансови средства.  Предприемаческата печалба е евентуалният остатък. Той може да бъде установен едва в края на отчетния период.