понеделник, 23 септември 2013 г.

ФактологияПри промяна в собствеността на капитала не винаги се приема хипотезата за настъпила бизнескомбинация по метода на придобиване на предприятие, съгласно счетоводния стандарт за отчитане на бизнескомбинации. Предмет на сделка може да бъде само дяловото участие и тогава придобитите дялове от капитала се осчетоводяват като дългосрочни инвестиции по ред, определен в счетоводния стандарт за отчитане на инвестициите. В този случай няма да са налице обстоятелства за отчитане на търговска репутация. Прехвърлянето на дялове води само до промяна на собственика и реално няма прехвърляне на предприятие чрез сделка.