сряда, 18 август 2010 г.

Предоставена помощ


Това са т.нар. субсидии, субвенции и други форми на дарения, получени от физически или юридически лица, опростени и отстъпени данъци, опростени заеми, както и всяка друга правителствена помощ.

Безвъзмездното предоставяне на средства на предприятията се нарича финансиране. Източник на тези средства е държавният бюджет или предприятие, чуждестранни фондове и програми. Получените средства имат определено целево предназначение. Сумите за набавяне на дълготрайни активи не подлежат на връщане. Финансирането се закрива на части в края на всеки отчетен период.
По същия начин се процедира и при финансиране на текущата дейност - отчитат се предоставените суми за компенсиране на определени разходи за конкретна дейност.

Видове дарения:
1. Парични средства
Документират се чрез Договор за дарение. Платежният документ, който отразява стопанската операция, е Приходен касов ордер или Платежно нареждане.
2. Материални активи
Отразяват се чрез Договор за дарение. Документи, удостоверяващи това са: Акт за приемане-предаване, Складова разписка, Приемателно-предавателна разписка.
3. Прехвърляне на собственост и други вещни права
Урежда се с Договор за дарение и Нотариален акт.
4. Дълготрайни нематериални активи
Необходим е Договор за дарение и Справка, съставена и подписана от експерти.
5. Признаване на приход за съответния период става чрез Счетоводна справка, доказваща размера на амортизациите или извършените разходи, за чието компенсиране е получено финансирането.