вторник, 17 август 2010 г.

По-важни англоезични термини


Accounting Department

Счетоводен отдел

Annual financial statements
Годишна счетоводна отчетност

Audit report
Одиторско заключение

Balance Sheet
Счетоводен баланс


Bank letter, bank dokument, banking dokument
Банкови документи

Budget and Business Performance
Изпълнение на бюджета и производствена практика

Buy-out, redemption, repayment, repurchase, retirement, buying-out
Изкупуване

Calculations
Разчети

Capital Expenditure (Capex)
Капитални разходи

Cash assets
Парични средства

Cash document, cash journal document, cash proof, cash record
Касови документи

Cash flow statement
Отчет за паричния поток

Charge, cost, expenditure, expenses
Разходи

Circulation of documents
Документооборот

Companies and private entrepreneurs
Организации и индивидуални предприемачи

Company liability
Задължения на организацията

Company property
Имущество на организацията

Finished Goods
Готова продукция

Financial assets
Финансови ресурси

Financial outcome (results)
Финансови резултати

Fixed assets
Основни средства

Founder
Учредител

Generally Accepted Accounting
Общоприета счетоводна практика

Health and Safety
Техника на безопасност

Human resources, headcount, manpower
Човешки ресурси, персонал

International Accounting System
Международна система за счетоводна отчетност

Inventory Counting Programme
Складова програма

Income statement, profit and loss account
Отчет за приходи и разходи

Income, revenue
Доходи

Incoming data processing
Обработка на отчетната информация

Intangible assets
Нематериални активи

Inventory
Инвентаризация

Investment fund, investment foundation
Инвестиционен фонд

International Standard Organization (ISO)
Международна организация по стандартизация

Joint stock company
Акционерно дружество

Lease, leasing, rent
Аренда

Lost Time Accident
Време престой поради авария

Merges and Acquisitions
Сливания и поглъщания

Overall Asset Effectiveness
Текущи разходи

Profit and Loss, P&L
Печалба и загуба

Plan-Do-Check-Act, PDCA
Планиране-Извършване-Проверка-Документиране

Quarter financial statements
Тримесечна счетоводна отчетност

Request on Investment Approval
Молба за одобрение на инвестицията

Return On Asset
Рентабилност на активите

Return On Investment
Рентабилност на инвестициите

Supply Chain Financial Data
Финансови данни по логистика

Standard Operating Procedure
Стандартна производствена процедура

Statement of changes in equity
Отчет за собствения капитал

Start-up Document
Начална проектна документация

Standard Working Instruction
Стандартен производствен инструктаж

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)
Силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ)

Value Added Cost (VAC)
Добавена стойност

Value Added Tax (VAT)
Данък добавена стойност

Variable Industrial Cost
Променливи производствени разходи

Zero Based Budgeting
Бюджет на нулева база