понеделник, 19 ноември 2018 г.

Регламентите като съвкупност от регулиращи норми и постановки

Регламентите представляват процедурни правила, чрез които се регулира организацията на работа, провеждането на сесии в международни конференции и изготвянето на методики, прилагащи се при утвърждаване на важни решения по тях. Обсъждането и изготвянето на тези регламенти се осъществява от подготвителния екип на конференцията или от спомагателния такъв на самата организация. Процедурните правила съдържат постановки за начина на свикване и място на провеждането на сесии за различните представителства, определят правата на наблюдателите, както и статута на поканените организации.

Създават се специални спомагателни екипи, отговарящи за документацията, административните и финансови въпроси по време на официалните работни срещи. Тези екипи решават по какъв начин да се проведат планираните заседания, в какъв ред да се разглеждат различните въпроси и дали да се приемат предложения и поправки. За всяко решение определящо е квалифицираното мнозинство. Но решения могат да се приемат с акламация или консенсус. Възникналите разногласия се отнасят до членовете на международната организация, в случай че участниците в конференцията не могат да ги решат сами. 

Международното търговско право, международното валутно-финансово право, правото на научно-техническо сътрудничество, както и правото за преобразуване на съществуващите икономически отношения, с цел създаване на нов международен ред, регулират сложните процеси, водещи до образуване на отделни правни общности от типа на Европейския или Евразийски съюз.