сряда, 16 август 2017 г.

Икономическа политика

Стопанските възможности винаги са взаимосвързани с обществените въпроси. И подсферите на обществото са преплетени помежду си по толкова много линии, че не могат да бъдат обособени в достатъчна степен, тъй като те се проникват взаимно и оказват многопосочно действие.

Създадените от обществото организации, които се занимават със задоволяване на различните потребности на хората, всъщност са икономически институции. В зависимост от степента на икономическата задоволеност, при едно определено техническо равнище, икономически растеж е възможен само в резултат на положителни нови инвестиции.

Трите основни икономически цели на обществената политика са:

1) стабилност на ценово равнище
2) пълна заетост
3) външноикономическо равновесие

Това е т.нар. магически триъгълник, където възникват три 'полета на напрежение'. Ако към този триъгълник обаче прибавим

4) планиран икономически растеж,

то тези полета са вече шест, а триъгълникът се трансформира в магически квадрат.

С добавяне на още две цели:

5) желание за по-добро разпределение на доходите
6) съхраняване на здравословна околна среда,

четириъгълникът ще придобие форма на шестоъгълник, а полетата на напрежение ще станат 15.

За да се появи обаче хармония между целите, две или повече цели на стопанската политика трябва да бъдат постигнати едновременно.

понеделник, 21 март 2016 г.

Псевдопамет

Сънищата символизират безсъзнателните потребности на хората. Причината за съня е събраният в кръвта хипнотоксин. Изумително е, че много решения са открити по време на сън. Като химическата структура на бензола, например. 
В съня обаче може да се види само това, което е било преживяно. Тъй като сънотворните лекарства нарушават нормалната му структура, във фаза на парадоксален сън спящият преживява собствените си страхове. 
Отговори на определени въпроси не могат да се получат от нищото или по интуиция. Необходими са данни. Анализът на коефициентите проучва задълбочено информацията. Във връзка с това е важно да се тълкуват правилно числата.

понеделник, 28 септември 2015 г.

Право на ЕС

Нормативните актове се издават от Съвета на министрите след консултации с Европейския парламент. Това право включва международни учредителни договори, договори за изменения, законодателството на Европейския съюз и решенията на Европейския съд. 
Всички разпоредби, които са с директно приложение, имат преимуществена сила пред националните закони. Но не всички участници приемат напълно клаузите на някои от договорите. Принципиален проблем, например, се решава чрез законодателни мерки на национално ниво в случаите, при които не са необходими такива на ниво ЕС. 
Законодателството на ЕС е под формата на наредби, директиви и решения. Правилата са директно приложими. Директивите поставят изисквания за постигане на определени резултати чрез промяна на вътрешното законодателство. Решенията са изцяло законообвързващи и визират определени държави или лица.

понеделник, 17 август 2015 г.

Организационна система

Всяка една прогноза се базира на определени данни и може да доведе прогнозираната ситуация до подсилване на развитието. Ако се предскаже повишаване на цените, всички ще започнат да търсят повече при по-ниски цени и по този начин ще се предизвика инфлация. Ако се предскаже увеличаване на безработицата, работодателите ще започнат да пестят повече средства.
Много учени по икономика се опитват да отговорят на въпроса как се получава стопанският възход и упадък. Създадени са 200 теории, включващи и тези за кризите.
Чрез фискалната политика (политика на постъпления и разходи на държавата) се управлява конюнктурата. Но правителствата често си служат с психологически въздействия. Те включват апели за въздържане или разпространяване на оптимистични прогнози. Kогато държавата се обремени с дългове, се прилага политика на дефицита. Антициклична фискална политика държавата провежда с цел повишаване на данъците и ограничаване на разходите, с което се избягва 'презагряването' на конюнктурата в подем. При спад в конюнктурата данъците се намаляват и се увеличават разходите.
Най-важните цели обаче се постигат с помощта на магически квадрат: стабилност на нивото на цените, пълна заетост, външноикономическо равновесие, непрекъснат и съобразен икономически растеж.

сряда, 15 юли 2015 г.

Конюнктурно развитие

Според хелиополската система името 'Атум' произлиза от корен, който означава едновременно 'да не бъдеш' и 'да бъдеш напълно', което съответства на двойствеността на нещата...
Икономиката се движи на вълни. Те обаче не са следствие от една-единствена причина. Предпоставките за това са много, но тези движения са резултат преди всичко от липсата на планиране от страна на стопанските субекти. Така че отделните планове, по правило, не съответстват на общото цяло.
Върху конюнктурното развитие на икономиката оказват влияние:
1) Държавата, която е в състояние да повиши заетостта и приходите. Тя е тази, която може да улесни подема в конюнктурата чрез повишаване на емисиите, което по този начин повишава общото търсене на стоки и инвестиции.
2) Централната банка - увеличаване количеството на парите финансира допълнителното търсене на инвестиции и на стоки за потребление. В същото време може да се намали цената на лихвата.
3) Предприятията - взимат решения за използване на инвестициите. Но тези решения зависят от доверието в бъдещата стопанска политика на правителството и централната банка. 
4) Социалните организации - влияят върху действителната ситуация за печалба на предприятията.
5) Домакинствата - влияят ограничено върху производствените решения (тъй като предприятията се опитват да управляват потреблението с помощта на модерни маркетингови мерки), въпреки това упражняват влияние когато се увеличава потреблението (тогава най-напред се повишава заетостта в индустрията на стоки за потребление, търсенето на инвестиции се засилва и се постига ефект на мултиплициране).
6) Чуждите страни - разширяването на износа допринася за оживяване на конюнктурата.
При всяко безпристрастно коригиране, което се прави, първо се свалят и отстраняват въпросните аспекти, а след това се заменят с правилно подреждане в приложението.

понеделник, 15 юни 2015 г.

Икономика на споделянето

Видимият образ разчита на емоционалността, а даден символ е само елемент от неговото многообразие. Запленени от емоционалния заряд, ние често оставяме на заден план художествената му стойност. 
Новата 'икономика на споделянето' вече се състезава с традиционния бизнес модел. Най-важните теми са тези за здравето и човешките взаимоотношения.
И точно по време на криза това е начин мнозина да увеличат дохода си, да спестят средства или да открият решение на даден проблем. 
Много фирмени сливания и придобивания носят добри парични постъпления на своите собственици и адвокати. Някои фалити също. Мениджмънт консултантите по преструктурирането на компании и счетоводителите получават немалко възнаграждения, както и висококвалифицираните специалисти, изпълняващи спорадични поръчки.
Но бъдещето е на онези компании, чиито мрежи са организирани около клиентите и предоставящи им уеб базиран софтуер за управление. 
Светът се "движи" в цикли от по 18 години. Тези цикли влияят върху разпределението на ресурсите. А в основата на този нов модел на споделяне е възможността за получаване на персонализирана услуга на много по-ниска цена. 
Знаем, че доходът на глава от населението често се използва като мярка за заетостта, респ. за растежа на икономиката ни.
Ако правителството планира определен годишен стопански ръст от 5%, а целта се окаже непостижима, то в следващ момент ще бъдат стимулирани инвестициите посредством субсидии, данъчни облекчения или обществени поръчки. Но ако правителството планира ограничаване на темповете на нарастване на частното потребление с 6% и в края на отчетния период този процент се окаже завишен, ще се повишат данъците върху заплатите и доходите или ще се увеличи лихвеният процент върху спестяванията, за да се постигне баланс и планираната цел да бъде достигната.
При непрекъснато повишаване на цените може да се засегнат някои функции на платежните средства. Затова се предпочитат книжа, които във всеки един момент могат да бъдат преобразувани в банкноти.
Как 1$ се превръща в 1 000 000$? Това е възможно, ако се инвестира по числовия ред на Фибоначи. Същите числа са и отличен спестовен план. За тази цел може да се ползва и редицата на Лукас, а може да изберете и друга каква да е прогресия, чрез която се проявява златното сечение.

понеделник, 11 май 2015 г.

Поток на съзнанието

Съществува модел, който изпитва силата да се проумяват неща, които остават недостъпни за човешкия разум. Затова истинността на знанието се крепи върху непоколебима вяра. Логиката и езикът са аблативни.
Скритите послания се усещат, без необходимост от доказателства и тълкуване. Те са начин за преценка от позицията на личното преживяване. 
Историята не може да се пренапише. Нейното приложение е да разкрива реалността такава, каквато е видяна, преживяна и запомнена, също и да предотвратява съставянето на всякакво погрешно мнение.  Защото не бива да се ръководим от преписа на преписа на самия препис. 
Изследванията в Лабораторията на Живота са напълно логични и често твърде абстрактни. Така че в крайна сметка се постига състояние на чиста случайност. Нелепо е да мислим, например, че магарешкият бодил лекува бодежи по тялото.
Истините, недостижими за ума, могат да бъдат приети само с вяра. Но подобно Откровение се нуждае от рационален начин на представяне. Това се извършва с помощта на аналогии, алегории, символи.
Важно е да помним, че практиката не се ограничава от теорията, а извличаме теорията от градината на практическия опит. Чрез него можем да узнаем, например, какво се случва с тези активи, които имат нулева балансова стойност, но продължават все още да работят.